På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak ska du lämna in en ansökan om tillstånd för försäljning av tobak till Miljökontoret. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsument, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för partihandel med tobak. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja tobak.

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

Så här ansöker du

För att kunna ansöka om tillstånd för försäljning av tobak behöver du vara behörig företrädare för verksamheten.

Du kan ansöka via e-tjänsten ovan. Då måste du ha en e-legitimation.

Du kan även ansöka om tillstånd för försäljning av tobak genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak Pdf, 187.9 kB. (Pdf, 187.9 kB).

När du fått ditt tillstånd

När du fått ditt tillstånd och vill börja köpa in tobak behöver du ansöka om ett ID-nummer, ett för företaget och ett för själva verksamheten. Detta gör du hos Allexis s.r.o. som är id-utfärdare i Sverige. Har du fler frågor kan du läsa mer på Folkhälso­myndig­heten hemsida.

Ansökningsavgift

Miljökontoret tar ut en avgift för ansökan om tillstånd på för närvarande 8 160 kr.

Avgift för anmälan om ändring

Miljökontoret tar ut en avgift för anmälan om ändrade ägar- eller bolags­för­hållanden på 6 630 kr. Avgiften för anmälan om förändrat tillstånd är 2 040 kr.

Tillsynsavgift

Miljökontoret tar ut en årlig tillsyns­avgift för dig som säljer tobaksvaror på 5 100 kr. Säljer du även elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare blir den årliga tillsyns­avgiften 6 120 kr.

Om vi måste följa upp brister eller klagomål som är befogade tar Miljö­kontoret ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver.

Miljökontoret går igenom din ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. När ansökan är komplett påbörjar vi handläggningen.

Du kan behöva komplettera din ansökan med något/några av följande dokument:

 • Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning (aktiebok).
 • Finansieringsplan över köpet, kvitton, lånehandlingar och/eller skuldbrev/reverser som styrker köpet av bolaget och visar pengarnas ursprung.
 • Uppgifter om andra verksamheter (t.ex. verksamheter i andra kommuner).
 • Kopia på köpekontrakt eller överlåtelseavtal för verksamheten.
 • En kopia på hyreskontrakt och ritning över lokal och tillhörande förråd m.m.
 • En kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

För att Miljökontoret ska kunna bevilja din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav.

När du ansöker om tillstånd kommer Miljökontoret utreda om du är lämpad/lämplig att bedriva försäljning av tobak, vilket bland annat innebär att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Du behöver vara lämplig så länge du har tillståndet, inte bara vid ansökningstillfället.

Om Miljökontoret bedömer att du är olämplig efter att du fått ditt tillstånd, så återkallas detta och du får inte längre sälja tobak.

Kraven på lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten, till exempel ägare, finansiärer eller chefer/ansvariga. Det ställs även höga krav på ålderskontroll, att produkter är rätt märkta och att marknadsföringen är måttfull när man säljer tobak.

Detaljhandel

Detaljhandel är all typ av försäljning till konsument. Detta kan ske i fysiska butiker eller via internet.

Partihandel

Partihandel är all typ av annan försäljning av tobak som inte är direkt till konsument. Partihandel med tobak omfattas av ytterligare krav, kontakta Miljökontoret för att få veta vilka regler som gäller för partihandel med tobak.

Tills vidare eller viss tid

Försäljningen kan ske tills vidare eller under viss tid, t.ex. under en bestämd tidsperiod.

Varför ser lagen ut som den gör?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär att man vill se en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Egenkontroll

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagen om tobak och liknande produkter vid försäljning av tobaksvaror.

I samband med att du ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror behöver du skicka in en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn på företaget.
 • Uppgifter om försäljningsstället.
 • Rutiner, för hur verksamheten säkerställer efterlevnaden av följande krav:

Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedd med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.

Om en förpackning saknar korrekt märkning får inte produkten tillhandahållas konsumenter.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att verksamheten kontrollerar märkningen vid leverans med stöd av Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Om en förpackning inte innehåller rätt mängd får inte produkten tillhandahållas konsumenter.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att verksamheten kontrollerar mängden som anges på förpackningarna vid leverans.
 • Informera personal om att cigarettpaket, rulltobaksförpackningar och portionsförpackningar med snus inte får öppnas och säljas styckvis.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att fastställa datum, plats för tillverkningen och leveranskedja. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka fram uppgifter varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Alla styckförpackningar med tobaksvaror, som släpps ut på marknaden, ska även vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att vid leverans och försäljning vara uppmärksam på säkerhetsdetaljerna och kontrollera att förpackningarna är försedda med:
  • Guilloche, ett ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster som ofta trycks med offsettryck. Synligt dekorativt mönster som vid misstanke om felaktigheter kontrolleras med förstoringsglas.
  • Optisk varierbar tryckfärg som på nära håll är synligt som färgskiftningar och färgmönster och sammansmälter på längre håll till en enhetlig färg.
 • Att vid behov kontrollera:
  • Mikrotrycket, som är mycket små bokstäver. Detta mikrotryck syns som en tunn linje för blotta ögat, men kan läsas med förstoringsglas. Trots att det är smått är trycket skarpt, inte suddigt.
  • Att pappret är icke-fluorescerande. Pappret ska inte återge något ljus i UV-belysning.
  • Att tryckfärgen är av anti-stokestyp eller är fluorescerande. Detta kontrolleras med UV-ljus och trycket ska ge ifrån sig ett sken.
  • Kontakta Miljökontoret om du misstänker att förpackningarna har felaktig identitets- och säkerhetsmärkning.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att skyltar är placerade vid samtliga kassor och på platser där tobak finns till försäljning.
 • Att regelbundet kontrollera att skyltarna är synliga och att inga försäljningsplatser saknar skylt.

Den som lämnar ut tobaksvaror ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet beträffande kundens ålder ska legitimation begäras. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksvaror inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Det måste finnas rutiner för ålderskontroll även vid försäljning genom t.ex. automat, via postorder eller vid internetförsäljning.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Personalen rekommenderas att begära legitimation av alla.
 • Kundens ålder kontrolleras med legitimation.
 • Vid tveksamheter om kundens ålder efterfrågas legitimation.
 • Om kunden inte är 18 år eller inte kan visa legitimation nekas köpet.
 • Om personalen misstänker att tobaken kommer att lämnas över till någon som är under 18 år nekas köpet (langning).
 • Om kunden är påstridig tillkallas annan personal eller chef.

En näringsidkare som säljer tobaksvaror till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter. Det är också viktigt att all personal som arbetar i kassan och lämnar ut tobak känner till sitt personliga straffansvar i samband med försäljningen.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att nyanställd personal informeras om verksamhetens rutiner och utbildas om reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.
 • Att personalen utbildas i lagen om tobak och liknade produkter regelbundet.
 • Att personalen uppmanas att kontakta chef/ansvarig vid svåra situationer.

Det är endast tillåtet att marknadsföra tobaksvaror inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksvarorna till försäljning och genom kommersiella meddelanden i tobaksvarornas närhet. Meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Att inte tillåta marknadsföring av tobaksprodukter i butiken.
 • Att marknadsföring i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.

Egenkontrollprogrammet ska utformas på svenska eller engelska och regelbundet följas upp och uppdateras vid behov.

Om du vill skicka dokumentet med post är adressen:
Örebro kommun, Miljökontoret
Box 33200
701 35 Örebro

Du som inte längre säljer tobak ska begära att Miljökontoret återkallar ditt tillstånd. Det kan du göra via e-tjänsten nedan eller genom att fylla i blanketten Begäran om återkallelse av tillstånd för försäljning av tobak Docx, 68.7 kB. (Docx, 68.7 kB).

Om du gör ändringar som påverkar ditt tobakstillstånd måste du anmäla det till Miljökontoret. Ändringar som påverkar ditt tobakstillstånd kan vara följande:

 • Förändringar gällande ägare i ett bolag.
 • Förändringar i en styrelse.
 • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
 • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Du kan använda e-tjänsten nedan eller blanketten Anmälan om ändring gällande tobakstillstånd Docx, 71.3 kB. (Docx, 71.3 kB) för att anmäla din ändring

Kontakta oss om försäljning av tobak

Miljökontoret, 019- 21 10 00, miljokontoret@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson