Bekämpningsmedel

Om du ska sprida växtskyddsmedel/bekämpningsmedel måste du anmäla det eller ansöka om tillstånd. För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KEMI).

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel krävs skriftligen vid spridning på:

 • Banvall.
 • Områden större än 1 000 m² som inte omfattas av krav på tillstånd där allmänheten får färdas fritt med undantag från åkermark.
 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter.

Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen ska påbörjas. Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten fritt får färdas ska informera om spridningen med synliga anslag en vecka före spridningen.

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel krävs om spridning ska ske;

 • inom skyddsområde för vattentäkt. Du ansöker på en särskild blankett "Ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde” som du hittar här.
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • vid planerings- och anläggningsarbeten (förebyggande bekämpning i samband med anläggning av vägar och gator)
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur får ske utan tillstånd. Miljönämnden ska dock snarast underrättas om varje sådan åtgärd. Tillstånd ska sökas fyra veckor innan spridning.

Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Detta regleras i Förordning om bekämpningsmedel; (SFS 2014:425) och Naturvårdsverkets föreskrifter Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2 och Föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter NFS 2015:3.

För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KEMI). KEMI ansvarar bland annat för registrering och klassificering av bekämpningsmedel och meddelar i samband med eventuellt godkännande de villkor som ska gälla för medlets användning. KEMI för ett bekämpningsmedelsregister www.kemi.se över alla godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel.

För att få sprida bekämpningsmedel i klass 1L och 2L samt för betning av utsäde krävs ett giltigt tillstånds- och kunskapsbevis. Utbildning ges av länsstyrelsen och ett behörighetsbevis för fem år delas ut vid godkänt resultat. För spridning av klass 3 medel krävs ingen utbildning.

Mer information om förvaring, spill och läckage, val av bekämpningsmedel, säkerhetsdatablad, behörighet för spridning, funktionstest av spruta, sprutjournal och skyddsavstånd vid spridning finns i Miljökontorets informationsblad om bekämpningsmedel Pdf, 51.3 kB..

Frågor?

Kontakta oss.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson