Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskraven reglerar placering och avgränsningar, utseende, utformning, möbler med mera. De gäller för uteserveringar på allmän plats utmed gator och torg i Örebros mer centrala delar.

Uteserveringarna ska vara öppna och uppfattas som en naturlig och tilltalande del av gaturummet. De ska anpassas till miljön, ha stadskaraktär och det är viktigt att de är tillgängliga för alla och lätta att passera. Därför finns kvalitetskrav för hur uteserveringar i Örebro får se ut.

Det här reglerar kvalitetskraven

Kvalitetskraven reglerar placering och avgränsningar, hur stor öppning det ska vara, möbler med mera (se nedan). Kvalitetskraven gäller för uteserveringar på allmän plats utmed gator och torg i Örebros mer centrala delar (centrum, Vasastan, Södermalm, Örnsro, Rosta, Markbacken, Baronbackarna, Holmen, Hagaby, Ringstorp, Rynninge) - (karta finns i dokumentet).

Om du vill ha uteservering på kvartersmark (icke allmän plats, exempelvis på marks som ägs av en enskild fastighetsägare) eller utanför de centrala delarna, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, för information.

Placering, utseende och utformning

Uteserveringar är en del av gatumiljön och ska därför placeras direkt på den befintliga markbeläggningen. Uppbyggnader är inte tillåtna. Mindre ojämnheter i markbeläggningen kan utjämnas med hjälp av en tunn matta. Mattan ska ha en färg som liknar markbeläggningens. Uteserveringar på Nygatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan ska kunna byggas upp så att uteserveringen blir plan.

Stadens trottoarer är i första hand till för gångtrafikanterna. En uteservering ska ha en tydlig, säker och bra avgränsning. Personer som har svårt att se eller röra sig ska kunna ta sig fram utan hinder. Vid möbleringszon gäller andra regler, se nedan under "Möbleringszoner".

  • Uteserveringen ska vara placerad intill fasaden till byggnaden där din serveringslokal finns. Om det finns en möbleringszon för uteservering ska uteserveringen vara placerad där. Mellan uteserveringens avgränsning och trottoarkanten, eller annat fast hinder, ska det finnas en fri passage som är minst 1,8 meter bred. Utanför Örebros citykärna kan det finnas skäl som gör att passagen kan vara mindre än 1,8 meter. Ett sådant undantag kan prövas av Teknik- och servicenämnden efter hörande av Bygg- och miljönämnden. Kontakta Teknik- och serviceförvaltningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, för mer information.
  • Du får inte ställa eller hänga någonting utanför det godkända yttermåttet. Marschaller kan till exempel vara farliga för synskadade.
  • Uteserveringen får inte vara längre än vad din lokal innanför fasaden är. Om du vill ha en längre uteservering måste ägaren till grannlokalen ge dig ett skriftligt godkännande.
  • Öppningen till uteserveringen får inte vara bredare än 1,5 meter.

Tryckimpregnerat trä och "villastaket" passar inte in i gatubilden och får därför inte användas. Använd gärna mörka färger. Ett eventuellt vindskydd ska placeras på insidan av avgränsningen. Du får ha namnet på din servering på avgränsningen men inte reklam.

Avgränsningen får inte vara högre än 110 cm. För att sätta fast avgränsningen i trottoarens markbeläggning måste du ha ett avtal med Teknik- och serviceförvaltningen. Information om det får du i ditt svar från kommunen.

Exempel:
A: Stålprofil med härdat glas.
B: Stålprofiler i ett kryss.
C: Löst hängande rep med en spänd stålvajer 10 cm från mark för synskadade.
D: Stålprofil med stålvajer.
E: Stålprofil med fastspänt vindskydd.

Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön, t.ex. caféstolar i smide, metall eller trä. Välj också möbler som passar på trottoarens beläggning och fungerar bra även om det finns mindre lutningar och ojämnheter. Vi godkänner inte möbler eller fasta sittgrupper där bänk och bord är sammanbyggda.

Utemöblerna ska vara hela, rena och gjorda för att stå utomhus. Tala gärna med ägarna till de andra uteserveringarna i närheten om vilka stolar och bord ni ska välja. En uteservering ska vara möblerad så att den är användbar även för personer som har svårt att röra sig eller svårt att se.

Vi vill att uteserveringarna ska vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet.

Använd i första hand fristående parasoller och i andra hand en fritt hängande markis, som ger ett lätt och öppet intryck. Placera inte parasoller så att någon del hamnar utanför uteserveringen. Den fria höjden i ytterkant av parasollet får vara lägst 2,40 meter.

Använd markiser och parasoller som kan fällas upp och ned beroende på väder. Det kan vara en bra idé att kombinera en markis närmast byggnaden, med lösa parasoll längre ut på trottoaren. Du får ha namnet på din servering på markiser och parasoller men inte reklam. För fasta markiser, fasta parasoller och skärmtak måste du ha bygglov. Du måste också ha ett avtal med Teknik- och serviceförvaltningen för att förankra markiser, parasoller och skärmtak i markbeläggningen. Information om det får du i ditt svar från kommunen.

Brandsäkerheten är mycket viktig. Uteserveringar får inte påverka byggnaders utrymningsvägar. Det betyder att brännbart material, stolar, bord eller liknande, inte får blockera utrymningsvägarna från caféet/restaurangen eller från fastigheter intill. För gasolvärmare gäller särskilda regler om hantering av brandfarlig gas och tillstånd från Nerikes Brandkår.

Som ägare till restaurangen eller caféet ansvarar du för att städa och sköta om uteserveringen. Du är ansvarig för städningen på ett avstånd av fem meter från din uteservering. Om vi efter säsongens slut måste laga skador eller städa på platsen, får du betala kostnaden för detta.

Du får spela musik för serveringens gäster men den får inte vara störande för omgivningen. Det är därför endast tillåtet att spela svag "bakgrundsmusik" som inte överröstar ett normalt samtal. För mer information kontakta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Du får servera mat på din uteservering. För annan hantering av livsmedel eller tillagning gäller särskilda regler som kräver att du kontaktar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Särskilda möbleringszoner finns i centrala Örebro där uteserveringar ska placeras. Särskilda regler för placering av uteserveringar gäller här.

Möbleringszonerna placeras längs kantsten eller andra markeringar och linjer i markbeläggningen om det inte anges något annat. Uteserveringen placeras i möbleringszonen i mån av plats med hänsyn till cykelställ papperskorgar och andra fasta objekt.

Gångstråket mot fasad ska hållas fritt för en god tillgänglighet.

I möbleringszonen begränsas inte öppningens bredd. Öppningen i uteserveringen får där vara längs en hel långsida.

Möbleringszoner för uteserveringar finns längs följande gator och torg

Storgatan

På östra sidan mellan Olaigatan och Järnvägsgatan. Uteserveringen ska placeras närmast trottoarkanten med ett fritt passagemått på 3,3 meter från fasaden.

Drottninggatan

Närmast trottoarkanten med ett fritt passagemått från fasad enligt plankarta.

Stortorget

Längs trädraderna på den yta som belagts med smågatsten. Uteservering får även sträcka sig ut på gångstråkets betongplattor, men 2 m fri passage måste lämnas närmast husfasad.

Nygatan

Enligt plankarta fram till cykelvägen som är belagd med en röd marksten.

Köpmangatan

Mellan Våghustorget och Stortorget. Här ska det finnas en fri passage på minst 3,5 m från båda fasaderna.

Våghustorget

Enligt markering på planen.

Kartor och detaljerad information hittar du i dokumentet "Kvalitetskrav för uteserveringar" Pdf, 4.2 MB..

Måtten som är angivna i kartorna ska följas. Finns det inga mått angivna ska du samråda med Teknik- och serviceförvaltningen för rätt placering. Det är viktigt att måtten följs så att tillgängligheten inte försämras och så att till exempel utryckningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänsten inte blockeras.

Se möbleringszoner på webbkartan

Ansökan

Läs om hur du ansöker om tillstånd för uteservering och hur lång tid det tar innan du får ditt tillstånd.

Detaljerad information

Bilder, beskrivningar och kartor hittar du i dokumentet "Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro" Pdf, 4.2 MB..

Senast uppdaterad:

Publicerad: