Använda mark som kommunen äger

Företag, föreningar och privatpersoner som vill använda mark som kommunen äger (allmän platsmark) till försäljning, evenemang och liknande måste i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Om det du vill göra påverkar trafiken ska det även finnas en trafikordningsplan och anmälas till kommunen.

Exponering av varor utanför butik

Under 2022 är det avgiftsfritt att exponera varor utanför sin butik. Det krävs dock fortfarande tillstånd om att exponera på ytan.

Tillstånd från polisen eller kommunen

För att få använda allmän platsmark (gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov) till försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

Vid vissa markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare, till exempel för torghandel.

Rådgör med Servicecenter

Viktigt! Kontakta alltid Tekniska förvaltningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, innan du gör någon form av åtgärd i allmän platsmark.

Tillstånd behövs för till exempel

Avfall vid evenemang

Avfallshantering vid evenemang

Viktigt att tänka på är att ta en kontakt i god tid med berörda parter cirka en månad innan evenemanget börjar. Detta för att kunna planera för hur avfallshanteringen ska fungera, t.ex. placering av behållare i förhållande till framkomlighet, samt vilken sortering som ska göras och tömningsdagar.

Det avfall som blir kvar efter sorteringen kallas för kommunalt avfall. Det är bara Örebro kommun som får hantera det kommunala avfallet.

För utsorterade förpackningar och tidningar och broschyrer samt eventuellt bygg- och rivningsavfall beställer du behållare och tömning av en valfri entreprenör.

Vem ska jag kontakta?

Avfallsslag

Behållare

Ta kontakt med

Restavfall

Kärl/container

Örebro kommun

Matavfall

Kärl

Örebro kommun

Wellpapp

Kärl/container

Valfri entreprenör

Pappersförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Tidningar/broschyrer

Kärl/container

Valfri entreprenör

Plastförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Metallförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Glasförpackningar

Kärl

Valfri entreprenör

Bygg- och rivningsavfall

Container

Valfri entreprenör

Pantflaskor och burkar

Kärl

Returpack AB

I de fall du ska kontakta Örebro enligt listan ovan gör du det via denna e-tjänst.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Tillstånd krävs för att

  • nyttja en kommunal yta eller gräva i kommunal mark,
  • utföra någon form av arbete på eller i anslutning till kommunala gator.

Ansökan

  • Trafikanordningsplanen ska skickas in till kommunen för granskning och godkännande.
  • Ansökan ska göras senast tio arbetsdagar före planerad start. Vår ambition är att du ska få ett svar inom fem arbetsdagar.

Akuta arbeten

Till akuta arbeten räknas vattenläcka, elavbrott eller andra arbeten som kräver åtgärder på grundläggande samhällsfunktioner och som innebär en omedelbar avstängning.

Akuta arbeten behöver inget skriftligt godkännande, men ska meddelas till en trafikingenjör på Tekniska förvaltningen via telefon, Servicecenter 019-21 10 00.

Eventuell ändring av avstängningen sker i samråd med en trafikingenjör. En ansökan med dokumentation kring avstängningen måste dock göras inom 48 timmar från när behovet uppstår.

Markupplåtelse och öppningsanmälan

Markupplåtelse söks hos Polisen och måste vara godkänd innan arbetet börjar. Öppningsanmälan behövs vid schaktning och söks hos kommunen. Även öppningsanmälan måste vara godkänd innan arbetet börjar.

Handbok

Handbok, Arbete på väg i Örebro kommun Pdf, 2.7 MB.

Handboken är framtagen av föreningen S.A.K och utgör grunden för hur avstängningar i trafikmiljö i Örebro kommun ska göras. Som en bilaga i handboken finns särskilda förtydliganden, riktlinjer, krav, instruktioner och vägledningar kring avstängningar i Örebro kommun och som delvis kan frångå det som står i andra delar av handboken.

Tillstånd ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen

TA-planen och eventuella andra tillstånd måste alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen och kunna uppvisas på begäran av myndighetsperson.

Ansvar för information och kommunikation

Tänk på att den som ansvarar för arbetet också ansvarar för att information ges och kommunikation görs med de som väsentligen berörs av arbetet. Det kan innebära kontakt med kommunens Servicecenter, räddningstjänst, polis, ambulans, fastighetsägare, boende, verksamheter, busstrafiken m.fl.

När du har ansökt

Du får inte starta arbetet innan din ansökan är godkänd. En handläggare kommer kontakta dig vid behov.

Otillåtet arbete

Påbörjas arbetet utan rätt tillstånd eller om tillstånden inte följs kan arbetet tvingas avbrytas omgående. Polisanmälan kan göras och viten kan utfärdas beroende på avvikelsens utsträckning oavsett om arbetet redan är genomfört.

Oanmälda kontroller

Vi genomför sporadiska, oanmälda kontroller av arbeten som tar kommunens mark i anspråk. Om ovanstående lagar och krav inte har följts, kan åtgärder vidtas.

Vad är allmän platsmark?

Det är mark som kommunen äger; gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se