Använda mark som kommunen äger

Företag, föreningar och privatpersoner som vill använda mark som kommunen äger (allmän platsmark) till försäljning, evenemang och liknande måste i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Om det du vill göra påverkar trafiken ska det även finnas en trafikordningsplan som ska godkännas av kommunen.

Tillstånd från polisen eller kommunen

För att få använda allmän platsmark (gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov) till försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

Vid vissa markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare, till exempel för torghandel.

Rådgör med Servicecenter

Viktigt! Kontakta alltid Teknik- och serviceförvaltningen via Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00, innan du gör någon form av åtgärd i allmän platsmark.

När behöver jag tillstånd?

Arrangemang i Örebro kommuns friluftsområden

Är du intresserad av att hålla ett arrangemang i ett av Örebro kommuns friluftsområden? Allemansrätten ger dig stora möjligheter. Vi vill gärna ha en dialog för att underlätta att ditt arrangemang ska bli så bra som möjligt. Genom dialogen kan vi tillsammans minska risken för konflikter mellan olika intressen.

Via e-tjänsten nedan kan du kontakta oss.

Avfall vid evenemang

Avfallshantering vid evenemang

Viktigt att tänka på är att ta en kontakt i god tid med berörda parter cirka en månad innan evenemanget börjar. Detta för att kunna planera för hur avfallshanteringen ska fungera, t.ex. placering av behållare i förhållande till framkomlighet, samt vilken sortering som ska göras och tömningsdagar.

Det avfall som blir kvar efter sorteringen kallas för kommunalt avfall. Det är bara Örebro kommun som får hantera det kommunala avfallet.

För utsorterade förpackningar och tidningar och broschyrer samt eventuellt bygg- och rivningsavfall beställer du behållare och tömning av en valfri entreprenör.

Vem ska jag kontakta?

Avfallsslag

Behållare

Ta kontakt med

Restavfall

Kärl/container

Örebro kommun

Matavfall

Kärl

Örebro kommun

Wellpapp

Kärl/container

Valfri entreprenör

Pappersförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Tidningar/broschyrer

Kärl/container

Valfri entreprenör

Plastförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Metallförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Glasförpackningar

Kärl

Valfri entreprenör

Bygg- och rivningsavfall

Container

Valfri entreprenör

Pantflaskor och burkar

Kärl

Returpack AB

I de fall du ska kontakta Örebro enligt listan ovan gör du det via denna e-tjänst.

Vad är allmän platsmark?

Det är mark som kommunen äger; gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

Senast uppdaterad:

Publicerad: