På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Använda mark som kommunen äger

För att få använda mark som kommunen äger, s.k. allmän platsmark, till försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Om det du vill göra påverkar trafiken ska det även finnas en trafikordningsplan och anmälas till kommunen.

Tillstånd från polisen eller kommunen

För att få använda allmän platsmark (gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov) till försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

Vid vissa markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare, till exempel för torghandel.

Rådgör med Servicecenter

Viktigt! Kontakta alltid Tekniska förvaltningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, innan du gör någon form av åtgärd i allmän platsmark.

Tillstånd behövs för till exempel

  Trafikanordningsplan (TA-plan)

  Om arbetet påverkar trafiken ska det alltid finnas en trafikanordningsplan. Arbetet måste även anmälas till Tekniska förvaltningen.

  Lagar och krav för arbeten inom Örebro kommun

  Arbete på väg – Sveriges kommuner och landsting

  I handboken "Arbete på väg" presenteras förutsättningarna för utförande av alla typer av vägarbeten. Den omfattar också alla typer av vägar. Handboken är tänkt att vara ett stöd vid val av åtgärd. Den behandlar översiktligt en del allmänna bestämmelser om ansvar för utmärkning av vägarbeten, planering av vägarbetet, trafikreglering med mera.

  Kommunens krav

  • När det inte går att mötas på gatan och den avsmalnade delen inte är överblickbar, ska mötesreglering ske via trafiksignal eller vakt.
  • Om hastigheten överstiger 30 km/tim och oskyddade trafikanter inte kan ledas förbi arbetsområdet på ett säkert sätt, ska de hänvisas över på andra sidan där passagemöjlighet är ordnad.
  • Gående och/eller cyklande ska ha minst 1,5 meter fri yta att passera arbetsområdet på. Det gäller på en sträcka upp till 10 meter. Är sträckan längre krävs minst 2,25 meter.
  • TA-planen och andra tillstånd ska finnas på arbetsplatsen för uppvisande på begäran från myndighetsperson.
  • På arbetsplatsen ska det tydligt framgå för allmänheten vem som utför arbetet, kontaktinformation, åt vem jobbet utförs och vilken typ av arbete som utförs.
  • Samråd måste ske med Tekniska förvaltningen innan arbete påbörjas när:

  Kraven kan utökas och revideras vid behov.

  Tänk på!
  • Åtgärder i park kräver samråd med kommunens parkavdelning.
  • För- och efterbesiktning med representant från kommunen bör göras.
  • På allmän platsmark får inga åtgärder ske utan kommunens tillstånd.
  • Det kan behövas tillstånd för markupplåtelse, som söks hos Polisen.
  • Parkering av fordon inom arbetsområdet får endast ske om det har getts tillstånd för det i markupplåtelsen.
  • Trafikanordningar, som t. ex. skyltar och belysningsstolpar, får inte tas ner eller sättas upp utan tillstånd från kommunen.
  • Inför ett arbete kan kontakt med/information till polis, brandkår, ambulans, kollektivtrafik, boende m.fl. krävas. Det är nödvändigt om arbetet på något sätt riskerar att störa dem.
  Oanmälda kontroller

  Vi genomför sporadiska, oanmälda kontroller av arbeten som tar kommunens mark i anspråk. Om ovanstående lagar och krav inte har följts, kan åtgärder vidtas.

  Vad är allmän platsmark?

  Det är mark som kommunen äger; gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

  Senast uppdaterad: 17 september 2018

  Publicerad: 23 augusti 2016

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Följ oss:

  Kontakta $sitenamn

  Kontakta Örebro kommun

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

  Besöksadress: Drottninggatan 5

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

  Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se