Ansökan om registrering för lotterier

Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Krav för att få registrera lotterier hos kommunen

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Örebro kommun.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Registreringsperiod och omsättning

Registrering gäller under en femårsperiod, under denna får den totala omsättningen för lotterierna inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp (1 758 750 kronor, 2023). Överstigs summan kan inte en ny registrering beviljas innan den pågående femårsperioden löpt ut. För att anordna lotterier som omsätter mer än 33 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod behöver tillstånd sökas hos spelinspektionen.

Föreningen utser en lotteriföreståndare

Innan ansökan för registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare. Vid ansökan behöver mötesprotokoll bifogas där det framgår att lotteriföreståndaren har blivit vald.

Lotteriföreståndaren bär det yttersta ansvaret för föreningens lotterier, detta innefattar bland annat att alla regler och bestämmelser följs. Lotteriföreståndaren ansvarar för att föranmäla varje enskilt lotteri till kontrollant samt för att redovisa slutförda lotterier senast den 15 februari efterföljande år.

Mer information om uppdraget som lotteriföreståndare finns hos spelinspektionen.

Kommunen utser en lotterikontrollant

Efter registrering utser Örebro kommun en kontrollant som granskar föreningens lotterier.

Lotterier som inte behöver registreras

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Om lotteriet sker under privata former med låga belopp eller om deltagande inte kräver betalning av en insats behövs ingen licens eller registrering.

Regler för lotterier som inte kräver registrering

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (13,1 kronor, 2023).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (8 750 kronor, 2023).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (13,1 kronor, 2023).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (875 kronor, 2023).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning.
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Avgifter

Avgiften för en femårig registrering är 500 kronor. Utöver detta tas en kontrollavgift ut som motsvarar 3 % av lotteriernas totala omsättning.

Spellagen

Lotterier regleras via Spellagen, denna i sin helhet går att läsa här: Spellag (2018:1138).

Vad är ett lotteri?

Ett lotteri kan sammanfattas som en aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: