VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Köldmedia i kyl- och värmepumpanläggningar

Innan du installerar ny köldmedia måste du anmäla det till Miljönämnden. Kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar ska utföras av certifierade kylföretag och kylservicepersonal.

Årsrapport för verksamhetsåret 2020

Rapporten ska skickas in till miljokontoret@orebro.se senast 31 mars 2021.

Ett av våra största miljöhot är ökning av klimatgaser i atmosfären som bidrar till växthuseffekten. För att klara detta miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör. Operatören ska följa bestämmelserna i den Svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Bestämmelser om köldmedia finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och reglerar till exempel krav på kontrollintervall. Det är därmed operatören som är ansvarig för att underteckna och skicka in årsrapport till tillsynsmyndigheten i tid.

Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. Det är operatörens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till Miljönämnden senast den 31 mars efterkommande år.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen. Koldioxidekvivalenten räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor) ex 1 kg R404A motsvarar 3,9 ton koldioxid. GWP-värdet anger hur stark växthuseffekt som köldmediet har i förhållande till koldioxid.

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Olika köldmediegaser har olika GWP-värden, vilka påverkar hur mycket koldioxidekvivalenter en gas genererar. Se tabell på GWP-faktor på Naturvårdsverkets webbplats alternativt alltomfgas.se.

I god tid innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska Miljönämnden underrättas om detta. Blankett för anmälan finns hos certifierade kylföretag. När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Detta kan till exempel gälla typ av och mängd köldmedium samt elförbrukning.

Blanketter för årsrapporter finns hos de ackrediterade kylföretagen. Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, exempelvis ska information om utrusning som skrotats ingå i årsrapporten. Kom ihåg att det är operatören är ansvarig för att årsrapport skickas in till Miljökontoret, inte kylserviceföretaget.

Årsrapport för 2018 års inrapportering

Den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser som började gälla 1 januari 2017 avser alla händelser som skedde under år 2017 och framåt. Resultatet av de kontroller som utförts för en mobil eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e eller mer under år 2018 ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2019. Till skillnad från de tidigare bestämmelserna medför den nya förordningen att även mobila anläggningar omfattas av kravet på årsrapportering. Rapportering för motorfordon (ex. bussar och lastbilar), flyg och tåg ska skickas till den kommun där operatören/bolaget har sitt säte.

Sammanfattning för årsrapportering för 2018, som ska lämnas in senast 31 mars 2019:

  • Krav på läckagekontroll har alla aggregat med 5 ton CO2e eller mer; t ex ett aggregat innehållande 1,27 kg R404A motsvarar 5 ton CO2e.
  • Stationära anläggningar som någon gång under året har haft en sammanlagd fyllnadsmängd motsvarande 14 ton CO2e eller mer ska skicka in en årsrapport till kommunen.
  • Mobila anläggningar som någon gång under året haft en sammanlagd fyllnadsmängd motsvarande 14 ton CO2e eller mer ska skicka in en årsrapport till kommunen.

Vid överträdelse av bestämmelserna tas en miljösanktionsavgift ut. Avgifter för överträdelser finns fastställda i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

  • Avgiften för försent inkommen årsrapport är 1 000 kr.
  • Avgiften för utebliven årlig kontroll eller försent utförda kontroller är 5 000 kr. Om ingen årsrapport inkommer som visar att kontroller har genomförts bedömer Miljönämnden detta som att inga kontroller har gjorts under året.
  • Om du inte i förväg underrättar att du ska installera eller konvertera en utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, är avgiften 5 000 kr.
  • Om du inte låter göra installationskontroll av ett nytt aggregat är avgiften 5 000 kr.
  • Om du inte för register över åtgärder på aggregat är avgiften 2 000 kr.
  • Om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service m.m. på en anläggning, är avgiften 10 000 kr.

Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med en GWP-faktor på 2 500 eller mer. (Till dessa hör bland annat R404A, R419A, R422A och R434A).

Efter 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedia av typen HCFC (t.ex. R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia.

Mer information

Kontakta Miljökontoret för mer information. Du kan också få information från de certifierade kylföretagen eller genom att söka på Naturvårdsverkets webbplats. Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen har skapat en webbplats där information om de nya reglerna finns samlade, se Allt om fgas.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson