Underhåll och tillsyn av lekplatser

Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för underhåll och säkerhet på lekplatser. Tillsyn och underhåll ska ske regelbundet.

Fastighetsägarens ansvar

Bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL)

Det är fastighetsägaren t.ex. kommunen, ett bostadsbolag eller en bostadsrättsförening som har det yttersta ansvaret för underhåll och säkerhet på lekplatser.

Tillsynsmyndighet för lekplatser är Bygg- och miljönämnden. Om fastighetens ägare inte vidtar åtgärder har Bygg- och miljönämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite.
Plan- och bygglagen, 8 kap 15-18 §

Bestämmelser i produktsäkerhetslagen (PSL)

Lekutrustning som finns i offentlig miljö ska vara säker. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för PSL. Europastandarden innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en lekplats är säker, enligt kraven i PBL och PSL. Produktsäkerhetslagen (2004:451)

Tillsyn och underhåll

Tillsyn och underhåll ska ske regelbundet på lekplatserna för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Det ska ske i enlighet med Europastandarden som bland annat innebär att tillräckliga fallutrymmen ska finnas mellan redskapen. Underlaget ska vara stötdämpande och redskap ska vara utformade på ett sätt som begränsar risken för personskador.

Vid upprustningar/ombyggnationer ska lekplatserna planeras utifrån denna standard. Konsumentverket, regler för lekplatser

Kommunala lekplatser

En gång per år besiktar Teknik- och serviceförvaltningen kommunens lekplatser, i enlighet med EU-standarder.

En gång per vecka utförs också en enklare tillsyn.

Felanmälan lekplatser

Det som var helt igår kan vara trasigt idag. Vi är därför mycket tacksamma om du anmäler en skada till oss så fort som möjligt.

Om du vill anmäla slitna och trasiga lekredskap eller om du har andra synpunkter på lekplatserna kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Du kan även göra en felanmälan av lekplatser direkt via webben.

Senast uppdaterad:

Publicerad: