Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är Kommunstyrelsens samrådsorgan i tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. KTR har elva ledamöter och består av företrädare för kommunen och för de lokala funktionshindersorganisationerna.

En representant från Region Örebro län är adjungerad till rådet. KTR sammanträder minst fyra gånger om året. Ett arbetsutskott bereder rådets ärenden. En ritningsgranskningsgrupp, bestående av fyra av rådets ledamöter, utarbetar förslag till yttranden över planprogram, detaljplaner etc. från Stadsbyggnad.

Tjänstestödspersoner: Tommy Aldergrim och Eva-Li Skog.

Politiskt valda ledamöter

Politiskt valda ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet.

Valda ledamöter föreningar

Ordförande

Gunhild Wallin

Vice ordförande

Ing-Marie Wessén

Arbetsutskott

Gunhild Wallin, Ing-Marie Wessén, Josefine Sohlberg, Ove Nilsson, Tommy Aldergrim, Hanna Swingborg och Eva-Li Skog.

Döv-/Hörselskadegruppen

Ledamot: Britten Uhlin
Ersättare: Anna Lindqvist

Medicinska funktionshindergruppen

Ledamöter: Josifine Sohlberg, Ketty Winsryd
Ersättare: Elisabet Bergsten, Jörgen Andersson

Psykiska och neuropsykiatriska funktionshindergruppen

Ledamot: Pär Ljungvall
Ersättare: Carina Eriksson

Rörelsehindergruppen

Ledamöter: Miriam Strömquist, Ing-Marie Wessén
Ersättare: Inge Andersson, Margareta Bergström

Synskadegruppen

Ledamot: Ove Nilsson
Ersättare: Eva Rydmark

Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: