Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Ansökan och information

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos Länstrafiken i Örebro län.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du har rätt till färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som kvarstår i minst tre månader och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel (som till exempel stadsbuss eller regiontrafik). För att få färdtjänst måste du vara folkbokförd i länet.

Restider

Resor med färdtjänst kan ske på samma tider som den ordinarie kollektivtrafiken, mellan kl. 5.30 och 24. Fredag och lördag natt kan du åka fram till kl. 2.

Färdtjänsttillståndet gäller normalt för obegränsat antal resor i hela Örebro län. Du kan dessutom resa utanför länet men då är begränsningen 30 kilometer från länsgränsen och resan ska börja eller sluta inom Örebro län. Är avståndet längre kan du ansöka om riksfärdtjänst. Lämna in ansökan i god tid innan din resa.

Lägsta avgift för färdtjänst är 40 kronor per resa.

Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun togs bort i januari 2020.

Flextrafiken finns inte kvar

Flextrafikens små bussar trafikerade tidigare särskilda flexpunkter som resenärer kunde beställa en resa från. Flextrafiken togs bort den 31 december 2021 efter beslut av Programnämnd samhällsbyggnad.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?