Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Ansökan och information

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos Länstrafiken i Örebro län.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du har rätt till färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som kvarstår i minst tre månader och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel (som till exempel stadsbuss eller regiontrafik). För att få färdtjänst måste du vara folkbokförd i länet.

Restider

Resor med färdtjänst kan ske på samma tider som den ordinarie kollektivtrafiken, mellan kl. 5.30 och 24. Fredag och lördag natt kan du åka fram till kl. 2.

Färdtjänsttillståndet gäller normalt för obegränsat antal resor i hela Örebro län. Du kan dessutom resa utanför länet men då är begränsningen 30 kilometer från länsgränsen och resan ska börja eller sluta inom Örebro län. Är avståndet längre kan du ansöka om riksfärdtjänst. Lämna in ansökan i god tid innan din resa.

Lägsta avgift för färdtjänst är 40 kronor per resa.

Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun togs bort i januari 2020.

Faktura

Örebro kommun fakturerar kunder som reser till och från daglig verksamhet inom Örebro kommun samt elever i grundskolan eller anpassad grundskola som har färdtjänsttillstånd och reser med färdtjänst till/från fritids. Resterande kunder faktureras direkt av Region Örebro. Du kan läsa mer om faktura från Örebro kommun på sidan Fakturor från Örebro kommun.

För dig som reser till och från daglig verksamhet

Du som reser till och från daglig verksamhet reser till ett reducerat pris om du gör minst 15 resor i månaden.

Om du gör resor till och från din dagliga verksamhet för minst 570 kronor per månad når du maxtaket. Det betyder att du inte behöver betala för dina övriga färdtjänstresor inom Örebro kommun den månaden.

Det är din dagliga verksamhet som ska beställa resan, annars räknas det inte in i beloppet för maxtaket. Om du inte reser till och från daglig verksamhet så många gånger på en månad att du når maxtaket betalar du ordinarie egenavgift för alla dina resor inom Örebro kommun under månaden.

För färdtjänstresor utanför Örebro kommun betalar du alltid ordinarie egenavgift. Priset per resa styrs av Region Örebros taxa för färdtjänst.

Flextrafiken finns inte kvar

Flextrafikens små bussar trafikerade tidigare särskilda flexpunkter som resenärer kunde beställa en resa från. Flextrafiken togs bort den 31 december 2021 efter beslut av Programnämnd samhällsbyggnad.

Frågor och synpunkter om färdtjänst

Här hittar du kontaktuppgifter till Länstrafikens kundtjänst.

Senast uppdaterad:

Publicerad: