Olles hage naturreservat

I naturreservatet Olles hage finns massor av fåglar, härlig urskogsmiljö, naturstig och rastplats. Området består av äldre slåtter- och betesmarker som lämnats för igenväxning och fri utveckling under mer än 50 år. Idag är den rika blandskogen på väg att åldras på ett mycket gynnsamt sätt för alla de växt- och djurarter som behöver gamla träd och död ved.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Under den tidiga våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt. Här hittar man också växter som trolldruva, stinksyska, vattenstärka och orkidén nästrot. Den variationsrika skogen skapar idealiska förhållanden för mossor, vedsvampar och ormbunkar, t ex strutbräken.

Bland träd och buskar dominerar gråal, klibbal, ask, alm och hägg. Den täta flerskiktade blandskogen är även idealisk för sångare och hackspettar.

Reservatet bildades 1998, är 9 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun i samarbete med Östernärkes naturvårdsförening.

Hela området har tidigare använts för foderproduktion. Slåtter och bete präglade under många hundra år denna typ av mark, som var svår att odla. I början av 1900-talet övergavs dessa arbetsintensiva områden när man fick möjlighet att odla fodervall på öppna lättskötta åkermarker.

Östernärkes naturvårdsförening är initiativtagare till skyddet av området. Örebro kommun, Hopajola och föreningen har i en gemensam satsning förvärvat marken. Olles hage fick formellt skydd som naturreservat 1998 genom beslut i Örebro kommun.

Skötsel

Naturreservatet skall få fortsätta att utveckla sig fritt för att gynna alla de arter som har svårt att klara sig i den brukade skogen. Stigar och rastplatser skall hållas öppna för besökare. Området förvaltas av markägaren Örebro kommun i nära samverkan med Östernärkes naturvårdsförening, som sköter den vardagliga tillsynen.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • störa djurlivet
  • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växligheten
  • utföra ristningar på torrträd eller bark eller skada lågor
  • göra upp eld annat än på angiven plats
  • tälta
  • framföra motordrivet fordon annat än för brukandet av angränsande mark
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Utan Länsstyrelsens tillstånd skall det vidare vara förbjudet att bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater samt ringmärkning av fåglar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: