Gladarberget naturreservat

Skogen här är av det äventyrligare slaget. Terrängen är kuperad och mellan de stora stenarna och blocken växer äldre granar och tallar. För att ta dig fram och uppleva skogen finns ett flertal slingrande stigar att välja mellan.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstigar med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

I den norra delen av reservatet är skogen ganska ung. Här växer mestadels lövträd så som björk, asp och någon enstaka ek. Den äldre delen av skogen finns i den södra delen av reservatet. Här dominerar gran och tall och träden kan vara kring 120 år gamla.

Eftersom skogen har fått åldras utan att avverkas så finns det gott om döda träd. Många arter av svampar, lavar, mossor och insekter lever av den multnande döda veden. Tillsammans återför de näringen från trädet till jorden så att nya träd kan få nytta av denna. Fåglar drar också nytta av att leta upp smådjuren som lever i veden.

På marken växer blåbärsris, mossor och ormbunkar. Krypandes över mossan syns Carl von Linnés älsklingsblomma, den lilla linnean. Här finns också en del sällsyntare växter, som busken blåtry och orkidén nattviol.

Reservatet bildades 2010 är 33,5 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

Större delen av naturreservatet kommer att få utvecklas fritt och på sikt bli en orörd naturskog. I lövskogen kommer vissa gallringar och röjningar göras för att gynna ädellövträd och se till att man får en blandning av olika trädslag i skogen.

Syfte

Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett bostadsnära grönområde med höga rekreations- och naturvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.
Senast uppdaterad:
Publicerad: