Boglundsängens naturreservat

Boglundsängens naturreservat består till största delen av ett anlagt våtmarkslandskap längs Lillån. Våtmarkerna är grunda och näringsrika och vattenståndet varierar under året.

I Boglundsängen har landskapet öppnats upp till glädje för både människor och djur. De anlagda vattenspeglarna fyller flera funktioner. De renar vatten från den kringliggande bebyggelsen och odlingslandskapet. De är livsmiljö för en stor mängd fåglar, och de skapar även en trivsam miljö för människor som använder området för rekreation.

På slutet av 1800-talet då Hjälmaren sänktes försvann de naturligt översvämmade fuktängar som låg där vi idag har reservatet. Här blev istället odlingsmark, som brukades ända fram till att dammarna anlades under 2005-2006. Energiskog var det som odlades innan våtmarksanläggningen.

Våtmarkerna är grunda och näringsrika och bjuder därför på mycket mat till häckande och rastande fåglar. Här kan du få syn på tofsvipor, tärnor, änder, gäss, vadare och mycket mer! Vattenståndet varierar över året. De betande djuren i området kan sent på säsongen komma ut på markerna som under högsommaren står under vatten. Deras bete gör att dammarna inte växer igen.

Rundslingan runt dammarna är 3,3 km lång. Du kan även fortsätta att promenera eller cykla längst Lilla Å-promenaden. Den leder dig utefter Lillån ända ner till naturreservatet Oset och Rynningeviken.

I reservatets södra del finns även några trädklädda moränholmar. På trädholmen intill rastplatsen hittar man spännande miljöer att leka i, med stora stenblock och liggande trädstammar att klättra på.

Skötsel

Området sköts till stor del genom betesdjurens arbete. Där det behövs så kompletteras detta även med maskinella insatser som slåtter eller betesputsning för att hålla markerna öppna.

Syfte

Syftet med Naturreservatet Boglundsängen är att långsiktigt säkerställa och utveckla ett lättillgängligt tätortsnära rekreationsområde med höga naturvärden. Områdets ekologiska värde kombineras med rening av dagvatten och åkermarksvatten.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • inte ha hunden kopplad
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon utan samråd med förvaltaren, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida kitesurfa, fallskärmshoppa eller liknande aktiviteter från 1 mars till 1 december
  • fiska
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt
  • beträda de delar av området som markeras.

Vägbeskrivning

Boglundsängen ligger cirka 3,5 km norr om Örebro centrum vid Eurostop, norr om Västerleden. Från Hedgatan sväng höger in Kryptongatan vid rondellen. Här hittar du busstiderlänk till annan webbplats till Eurostop. Därifrån är det cirka 650 meter promenad för att komma till reservatets entré.

Till webbkartan över området.

Reservatet bildades 2010, är 67,2 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Karta

På naturkartan.se finns en interaktiv karta över Boglundsängens naturreservat.

Tillgänglighet

Rundslingan är anpassad för personer med rörelsenedsättning.

Stigar för personer med synnedsättning.

Senast uppdaterad: 10 april 2017
Publicerad: 8 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?