Derbol naturreservat

Reservatet som sträcker sig längs Hjälmarestranden innehåller både blommande ängsmarker och lummig lövskog. Här kan du hitta spår från ett äldre kulturlandskap, bland annat genom en mängd odlingsrösen.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även en vägbeskrivning.

Miljö och historia

De öppna ängsmarkerna längst sjökanten är ett fint exempel på hur landskapet tidigare såg ut på många platser vid Hjälmaren. Blomrikedomen gynnar fjärilar och andra insekter som lever av nektar och pollen. En bit ovanför dagens strandlinje kan du se en skarp nivåskillnad i marken. Det är den gamla strandkanten från tiden innan Hjälmaren sänktes på slutet av 1800-talet.

Lövskogen i den östra delen av reservatet var tidigare betade hagmarker. Därför kan du här och var hitta vidkroniga ekar som växt sig stora när området var mer öppet. En riktigt iögonfallande ek växer längst den bilväg som gränsar mot södra delen av reservatet.

På våren täcks marken under träden av blåsippor och vitsippor. Utefter den bäck som rinner genom området finns även sällsyntare växter, som den lilla blomman bäckbräsma och den stolta ormbunken strutbräken. Skogen hyser även en mångfald av fåglar. Bland annat gynnas mindre hackspett och stjärtmes av att det finns gott om döda lövträd.

Amiral och olika blåvingar är några av de fjärilsarter du kan få se flygandes över ängsmarkerna. Foton: Torbjörn Arvidson.

Reservatet bildades 2010, är 16,8 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

För att behålla den stora blomrikedomen på ängsmarkerna ner mot Hjälmaren så slås dessa i slutet av sommaren varje år. Även den lilla ängen inne i skogen slåttras. Röjningar görs i skogen för att hålla öppet kring odlingsrösen och andra kulturlämningar. Även runt de stora ekar som finns i skogen hålls marken öppen. Ekar behöver mycket ljus till sina stora kronor.

Syfte

Reservatet har bildats för att skydda och utveckla ett rekreationsområde med höga värden för både natur, kultur och friluftsliv.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • ha hunden lös
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon annat än för transport till/av båt (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida
Senast uppdaterad:
Publicerad: