Ekeby dreve naturreservat

Ekeby dreve är en lövskogsrik udde som sträcker sig ut i Hjälmaren. I naturreservatet kan du ännu se spår efter sjösänkningen i slutet av 1800-talet. Den gamla strandlinjen syns tydligt som en stensträng uppe i skogen.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Reservatet bildades 2010 är 38,4 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Ädellövträd och sumpskog

I skogen växer många ädellövträd som ek, ask och lönn. I den västra delen av reservatet finns en sumpskog med gott om stående och liggande döda alar. Här trivs den sällsynta mindre hackspetten som letar efter insekter i de döda träden. Den södra delen av naturreservatet består av ett öppet odlingslandskap med åkerholmar.

Stenbrott och ångbåtsbrygga

I slutet på 1800-talet startades Sjöstorps stenhuggeri på Ekeby dreve. Gul sandsten bröts till byggnadssten och byggnadsdetaljer. Portalen vid Örebro slotts huvudingång består av sten som höggs till här och fraktades vattenvägen på pråmar till Örebro.

Ångbåtar från staden lade till vid udden i början av 1900-talet, när det blev populärt att bygga sommarvillor och mindre sommarstugor i området. Rester av ångbåtsbryggan finns kvar vid strandkanten. Grundaren av stenbrottet på udden, Knut Hallgren, byggde sig en sommarvilla här. Grunden till huset finns kvar och på platsen kan du även se gamla fruktträd och trädgårdsväxter.

Skötsel

Lövskogen på udden kommer att få utvecklas fritt utan större ingrepp. Mot sjökanten kommer röjningar att göras för att upprätthålla kontakten med Hjälmaren utefter stigen. Viss röjning kommer också göras för att öppna upp kring gamla, grova bredkroniga lövträd. Det ska också hållas öppet kring de kulturlämningar som finns i reservatet.

Odlingslandskapet i den södra delen av reservatet slås årligen. På sikt kommer här att finnas en blommande ängsmark med en mångfald av växter, till glädje för både insekter, fåglar och människor.

Syfte

Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett område med höga natur-, kultur- och friluftsvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (t.ex. gräva upp växter)
  • ha hunden lös
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • Framföra motorfordon annat än på anvisad väg, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida
  • fiska annat än med enkla handredskap.
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Ekeby dreve har stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning.

Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: