Varbergaskogen naturreservat

Varbergaskogen är något så ovanligt som ett större skogsområde mitt inne i staden. Runt naturreservatet bor det närmare 20 000 människor. Området är lättillgängligt med cykelvägar, stigar, motionsspår och flertalet iordninggjorda rastplatser. Flera busshållplatser i närheten gör det enkelt att besöka även från andra delar av Örebro.

Reservatet bildades 2009, är 93 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Stigar och motionsspår

Motionsspåret med elljusspår är 2,7 kilometer långt. Den röda stigen är cirka 1,5 km. Den blå stigen är cirka 700 meter.

Skogen är omväxlande med många olika miljöer. Mörka fuktiga granskogar, pelarsalar med stora tallar och ljusa björkklädda lövdungar. I mitten av området finns en konstgjord damm där grodor och salamandrar har hittat ett hem. De olika miljöerna lockar fjärilar, fåglar och många fina växter. Vår förhoppning är att du ska trivas och kanske hitta ditt eget favoritställe.

Skötsel

Skogen ska skötas så att en variation av naturtyper bibehålls. En stor del av skogen kommer att få en vild och naturskogslik prägel. Viktiga strukturer för den biologiska mångfalden, såsom död ved, gamla träd och lövträd, ska öka i mängd. Trevliga besöksanordningar ska göra området inbjudande och tillgängligt.

Syfte

Syftet med naturreservatet Varbergaskogen är att långsiktigt säkerställa och utveckla ett bostadsnära större grönområde med höga rekreations— och naturvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

 • gräva upp och/eller bortföra hotade eller hänsynskrävande växter och djur
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta om man inte fått tillåtelse av förvaltaren
 • ställa upp husvagn annat än på anvisade platser
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
 • rida
 • jakt får endast bedrivas i form av skyddsjakt i samråd med tillsynsmyndigheten, miljönämnden Örebro kommun
 • anbringa tavla eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt.

Naturreservatet är till för dig som besökare, t.ex. får barnen förstås samla olika växter och småkryp för att lära sig om skogens alla invånare.

Vägbeskrivning

Varbergaskogen ligger cirka 4 km från Örebro centrum. Här hittar du busstider, du kan ta dig dit genom att gå av på exempelvis någon av hållplatserna Varberga torg eller Vaktelvägen.

Karta

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns busshållplats, vandringsstigar, grillplatser med mera.

Tillgänglighet

Den asfalterade cykelvägen genom skogen är anpassad för personer med rörelsenedsättning. De röda och blå stigarna är anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens.

Arbete för att öka de sociala värdena

Hösten 2018 startade Örebro kommun ett projekt för att öka de sociala värdena i Varbergaskogen och parkerna intill. I projektet ska flera platser utvecklas där man kan leka, träna, och umgås. Ett av målen är att skapa en mjukare övergång mellan park och skog. 

Planeringen görs tillsammans med bland andra förskolorna i Varberga, Hagaskolan, fritidsgårdarna och familjecentralen. Ansvariga för projektet är Naturvårdsenheten, Parkenheten och Fritidsenheten i Örebro kommun.

Exempel på vad som kommer göras i och runt Varbergaskogen

 • Förbättra gångvägarna i skogen och sätta upp skyltar så att det blir lättare att hitta.
 • Utveckla området runt dammen i skogen.
 • Plantera mer blommor på ängarna i Oxhageparken.
 • Ställa ut fler sittplatser och nya mål vid fotbollsplanen vid Hagaskolan.
 • Skapa nya lekmiljöer inne i skogen och utanför förskolorna i Varberga.
 • Konstprojekt tillsammans med Hagaskolan och konstnär Ruben Vätte.
 • Skapa en sagoslinga i skogen, i samarbete med familjecentralen.
 • Konstprojekt vid förråden tillsammans med fritidsgårdarna i Oxhagen och Varberga samt Konstbunkern.
 • Bygga en ny plats för spontanidrott och lek i VOX-parken.
 • Sätta upp fler lampor.

Frågor?

Om du har frågor om projektet kontakta Servicecenter på telefon 019–21 10 00 eller mejla servicecenter@orebro.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019
Publicerad: 26 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?