Markaskogen naturreservat

Markaskogen ger en känsla av storskog med gammal granskog, hällmarker och små myrar. I skogen finns många möjligheter till motion och rekreation. Elljusspår, mountainbike-led, skidspår och en mängd olika strövstigar är något av det som området har att erbjuda.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Naturreservatet Markaskogen består av mark som tidigare tillhört dom stora gårdarna Mark och Ässkog.

I den norra delen av området runt resterna av den forna Marksjön, finns ett betat landskap med våtmarksmiljöer. Söder om sjön ligger urskogslika alsumpskogar och stråk med lövskog. Dessa övergår i granskogar, hälltallmarker och myrar ovanför den förkastningsbrant som löper längst med hela södra delen av Örebro. Längst i söder ligger ett äldre småbrutet odlingslandskap runt gården Ässkog.

Markakärret var en gång en skogsjö med sällsynta växt- och djurarter. På 1950-talet, tippade man schaktmassor och rivningsrester vid Marksjöns norra del. Detta ledde till slut till ett stort ras och att bara en liten del av den forna sjön blev kvar.

Genom reservatets norra del gick tidigare en smalspårig järnväg med tågtrafik på sträckan Örebro–Norrköping. Järnvägen började trafikeras 1901 och lades ner på 1960-talet. En stor del av järnvägsbanken finns dock fortfarande kvar och används idag som gång- och cykelväg.

På 1920-talet forslade tåget åskådare till de stora tävlingarna i backhoppning i kanten av Markaskogen.

Reservatet bildades 2010, utvidgades 2022, är 336 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

I den norra delen av reservatet betas och slåttras marken. På så vis hålls det varierade våtmarkslandskapet öppet, till nytta för en stor mängd arter av bland annat fåglar och kärlväxter.

I skogen kommer lövträd att gynnas i vissa områden för att på sikt bilda lövskogar och lövrika blandskogar. Dessa skogar kommer i framtiden att bli en värdefull del av zonen med lövrika skogar som sträcker sig längs förkastningsbranten söder om Örebro. Värdefulla lövskogar finns här från Hjälmarsberg i öster till Sommarro i väster.

I området kring Ässkog i söder hålls det gamla jordbrukslandskapet öppet genom både åkerbruk, bete och slåtter.

I andra delar av skogen lämnas bestånd med gran, tall, klibbal och andra trädslag för att åldras naturligt. I hela naturreservatet kommer andelen gamla träd, samt stående och liggande döda träd att öka. Den döda veden gynnar en mängd olika växter, svampar och djur och bidrar till en ökad mångfald i skogen.

Syfte

Naturreservatet har kommit till för skydda och utveckla ett stort område med höga natur-, kultur- och friluftsvärden nära Örebro.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • inte ha hunden kopplad i anslutning till motionsspåren
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon annat än på anvisad väg, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida
  • organisera cykling annat än på anvisade stigar/områden
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Stigar för personer med rörelsenedsättning.

Stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens.

Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: