Nasta marmorbrott naturreservat

Här har den tidigare användningen av marken skapat unika förutsättningar för växtlivet. Runt det gamla marmorbrottet kan du hitta sällsynta kalkkrävande växter. Reservatet består av ett vattenfyllt marmorbrott och skogsmarken runt omkring.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering och vandringsstig. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Marmorbrytningen pågick här till 1970-talet. Sedan dess har området lämnats orört och börjat växa igen med skog. Marmorn som brutits här är en del av ett stråk med urbergskalk som sträcker sig från Glanshammar och Lillkyrka i öster till Axberg i väster.

Kalken som finns i berggrunden gör att området har en rik flora med flera ovanligare arter. Här växer fältgentiana och slåtterblomma samt orkidéer som skogsknipprot och purpurknipprot.

Precis intill marmorbrottet växer även hällebräcka, en mycket sällsynt art som i världen bara finns i Sverige och Norge. Hällebräckan växer på berghällar och områden som har ett mycket tunt jordlager. Den har svårt att konkurrera med andra arter och finns därför bara på platser där annan vegetation hålls borta. Marmorbrytningen har skapat goda förutsättningar för arten genom att lämna blottade berghällar.

Reservatet bildades 2010 är 1,7 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

För att hällebräckan och de andra kalkkrävande arterna ska kunna finnas kvar i reservatet, kommer marken runt marmorbrottet att hållas öppen även i fortsättningen. Detta görs genom att träd röjs bort närmast brottet och skogen runt omkring hålls ljus och luckig.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att skydda och utveckla ett område med höga natur- och kulturvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
  • medvetet skada eller störa djurlivet
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisad stigar/vägar
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.
Senast uppdaterad:
Publicerad: