Blänkabackens naturreservat

Reservatet ligger till stor del på gammal kulturmark. Här har folk levt, odlat och haft sina djur, åtminstone fram till slutet av 1800-talet.

Välkommen in i grönskan! Foto: Torbjörn Arvidsson.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Blänkabackens stig är ungefär 2,5 kilometer lång.

Miljö och historia

Spår av denna tid kan ses genom odlingsrösen i skogen och enstaka stora grova träd som växt upp när miljön häromkring var öppnare. Det finns också en husgrund kvar, där torpet Brickängen tidigare har legat. När markerna övergavs växte de igen med skog och vissa delar planterades med barrträd.

Idag består skogen i området till största delen av lövskog. Björk och asp dominerar, men det finns även gott om ädellövträd som ek, hassel, ask och lön. Stora insatser har under 2000-talet gjorts för att ta bort granen från området och istället gynna lövträden. På sikt kommer reservatet att bestå av en lövdominerad skog med öppna gläntor, stora grova träd och gott om liggande och stående döda träd.

Denna typ av naturliga lövskogar är sällsynta i dagens skogslandskap, men mycket värdefulla för en mängd fåglar, insekter, lavar, mossor och svampar.

Blänkabacken ligger utmed den förkastningszon som sträcker sig längst södra delen av Örebro. Större delen av reservatet utgörs därför av en blockig sluttning. En av reservatets höjdpunkter är utsiktsplatsen på toppen av branten. Här kan du slå dig ner på rastplatsen och få en vacker vy över Örebro. I sluttningen nedanför tränger grundvattnet fram, vilket ger en rik och frodig vegetation.

På våren kan man i reservatet få syn på vätteros, en parasitisk växt som lever på rötterna av hassel och andra lövträd. Andra sällsyntare arter är lungört, platt fjädermossa och skriftlav. Fågellivet är rikt och bland de ovanligare arterna finns spillkråka, tretåig hackspett och stjärtmes.

Reservatet bildades 2010, är 69,7 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

I skogen här pågår en stor omvandling. Mörk planterad granskog håller på att förvandlas till en luckig och artrik lövskog. Genom en aktiv skötsel kommer naturvärdena i området att öka efterhand. Det kommer att bli fler gamla träd, särskilt lövträd, och mer död ved till nytta för en mängd olika arter av svampar, insekter och fåglar.

Syfte

Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett stadsnära rekreationsområde med höga natur-, kultur- och friluftsvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens

Stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens. Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: