Vinteråsen naturreservat

Här bjuds du på ett varierat landskap, med både täta ädellövskogar och öppna blommande marker. I området finns särskilt goda förutsättningar för ett rikt växt och djurliv på grund av kalken som finns i jorden och berggrunden.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Gång- och ridstigar är inte färdigställda, därför är det viktigt att följa vägvisning på plats ute i reservatet.

Reservatet bildades 2010, är 83,4 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Lien och mulens marker

Fram till början av 1900-talet var miljön kring Vinteråsen betydligt öppnare än idag. Det var ett varierat landskap med vidsträckta blommande slåtterängar, trädklädda betesmarker, åkertegar och hamlade trädrader. Detta brukande av marken har lämnat många spår efter sig. Du kan se spåren som odlingsrösen, stengärdsgårdar och diken. Men även som grova bredkroniga träd som har fått växa upp i en ljus och öppen miljö.

Också växtligheten som finns här visar på att området betats och slagits med lie. Idag har stora delar av detta öppna landskap vuxit igen och omvandlats till skog. En av målsättningarna med naturreservatet är att få tillbaka en del av detta landskap och på så vis kunna visa upp ett Närke från förr!

Frodiga ädellövskogar och artrika slåtterängar

Reservatet består idag till stor del av skogsmark. På grund av den tidigare markanvändningen är skogarna sällan äldre än 100 år. Vissa delar av skogen har i stort sett lämnats orörda under denna tid. I dessa miljöer finns gott om döda träd, till glädje för svampar, lavar, insekter och fåglar.

Bland örterna i skogen hittar man arter som hässleklocka, blåsippa och skogsknipprot. På de trädjättar som finns kvar sedan det öppna kulturlandskapets tid växer sällsynta lavar.

I reservatet finns även små rester av slåtterängar kvar. Här är floran rik med arter som rosettjungfrulin, darrgräs och gullviva. I reservatet växer också flertalet orkidéer. Förutom den praktfulla guckuskon kan du bland annat hitta S:t Pers nycklar, tvåblad och nattviol.

Syfte

Reservatet har bildats för att skydda ett tätortsnära rekreationsområde, och samtidigt bevara och återskapa ett mycket rikt natur- och kulturlandskap.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Vinteråsen har stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning.
Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: