Öknaskogen naturreservat

Här finns en inbjudande barrskog som är tillgänglig året runt. Elljusspår löper genom blåbärsgranskog, tallmyrar med doftande skvattram och fuktiga sänkor med lövskog. Det populära motionsspåret blir på vintern till preparerade skidspår. I östra kanten av området finns på vintern även en pulkabacke på en björkklädd kulle.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, motionsspår med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

150 år gamla granar och tallar växer strax innanför kullen. Skogen består till stor del av Sveriges vanligaste skogstyp, nämligen blåbärsgranskog med blåbär, ängskovall, harsyra, ekorrbär och skogsstjärna. På de fuktiga myrmarkerna växer tall och buskarna skvattram och odon. Där det är riktigt blött kan man också hitta vitmossor, ängsull och tranbär.

Öknaskogen har under en längre tid skötts som rekreationsskog. Området köptes av kommunen då man planerade för mer bebyggelse i bostadsområdena Vivalla och Lundby på 60-talet.

Reservatet bildades 2010, är 70,1 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

Reservatet kommer framöver att skötas för att öka såväl biologiska värden som upplevelsevärden för det stora antal människor som har Öknaskogen i sitt närområde. Röjningar och gallringar kan göras för att öka andelen löv och för att gynna äldre och grövre träd av alla trädslag.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att skydda och utveckla ett bostadsnära grönområde med höga rekreations- och naturvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • ha hunden lös
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisade stigar/vägar
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Öknaskogen har stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: