Björkön naturreservat

Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren. Det är en lövskogsklädd ö, där delar av skogen innehåller riktigt gamla träd av ek, lind och ask. Tidigare har det funnits en gård ute på ön där man odlade marken och hade djur som betade i skogen. Det öppna odlingslandskapet finns kvar på mitten av ön. Naturreservatet omfattar även omkringliggande vattenområde och mindre öar runt Björkön..

Björkön är stor, oexploaterad och består av många olika naturmiljöer. Här finns gamla ädellövskogar, yngre lövskogar, öppna betesmarker, våtmarker och vassområden. Den variationen gör också att många olika växter och djur trivs. Det finns till exempel en stor variation av olika fågelarter på ön. Marken har viss kalkpåverkan vilket också bidrar till en stor mångfald av växter.

Eftersom det finns gamla grova träd och mycket död ved, så finns det också många arter av svampar och insekter. Björkön utgörs av livsmiljöer som blivit sällsynta i landskapet idag och det är därför viktigt att skydda den för att arterna som är beroende av miljöerna inte ska dö ut.

De äldsta spåren av människor på ön är de bronsåldersgravar som finns på sydvästra delen av ön. Björkön kom senare att tillhöra godset Göksholm och på ön fanns en arrendegård med tillhörande åkrar, ängar och skogsbete. Efter att arrendet upphörde har skogsbruk bedrivits på ön men den har också använts för bland annat scoutverksamhet.

Idag syns spår av tiden då arrendegården varit i drift genom de öppna markerna och alla stenmurar och odlingsrösen som byggts upp.

Under slutet av 1800-talet påbörjades sänkningen av Hjälmaren. Den gamla strandlinjen ser du tydligt som en vall längst med delar av stigen där marken spolats av vågorna och stenar slipats runda. I väster går leden längs en väg som sträcker sig nära den gamla strandlinjen.

Genom ett markbyte med Göksholm kom ön i kommunens ägo 2015. Sedan 2019 är ön naturreservat. Naturreservatet är 476 hektar och förvaltas av Örebro kommun.

Områdets lövnaturskogar, betesmarker och andra naturtyper och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Tillgängligheten och upplevelsevärdena för friluftslivet ska utvecklas.

Syftet med naturreservatet Björkön är att:

 • Bevara biologisk mångfald.
 • Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.
 • Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter.
 • Tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

På den östra delen av ön finns reservatets entré. Här finns vindskydd, grillplatser, toalett och information. Leden runt södra delen av ön utgår härifrån och tar dig genom strandskog, öppen betad gräsmark och yngre lövskog och förbi bronsåldersgravarna.

Terrängen på Björkön är bitvis besvärlig. Planera din vistelse på Björkön efter dina förutsättningar och behov. Känslan av vildmark är påtaglig på Björkön men mobiltäckningen är god. Om du tänker övernatta, kontrollera vindförhållandena noga. Särskilt Björköns östra sida är utsatt för besvärliga vågor vid östlig vind.

Vintertid är isarna norr och söder om Björkön förrädiska på grund av strömförhållanden.

Upplever du att du är i nöd eller utsatt läge, ring 112. Du får då hjälp utifrån din situation.

Bästa platsen att angöra med båt är östra entrén. Vattendjupet är vid normalt sommarvattenstånd 1,8–2 meter kring de yttre delarna av bryggan. Bara några meter ut från land är djupet sommartid 1,5 meter. Det finns även en angöringsplats vid södra spetsen av ön som är något grundare.

Angöra med kajak

Strax norr om östra entrén finns en yta som är lämplig att angöra och landsätta kajaker på, i höjd med bänkborden.

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
 • Fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar.
 • Skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter.
 • Störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor eller gryt.
 • Medföra okopplad hund eller katt.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Att tälta på ej angivna platser. (Tältning sker vid östra entrén i området med vindskydd, söder om boden med dass eller på ängen i närheten av grillplatsen.)
 • Angöra med båt, annat än på anvisade platser.
 • Utan Örebro kommuns tillstånd sätta upp skyltar, orienteringskontroller eller liknande anordningar, eller anlägga snitslade spår.
 • Utan Örebro kommuns tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.
 • Utan förvaltarens tillstånd flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.

Stora insatser har gjorts av Örebro kommun på senare år för att öppna upp det gamla odlingslandskapet igen. När Örebro kommun tog över ön höll dessa marker på att växa igen med sly. Men större delen av markerna är återigen öppna och betas av kommunens får.

Fåren går även och betar i skogen på ön, vilket hjälper till att skapa en öppnare, ljusare skog där arter som blåsippa, hässleklocka och trolldruva trivs.

På den tiden då gården på ön var bebodd fick gårdens djur beta i skogen. Många växter som fortfarande finns i skogen idag gynnas av att fåren återigen betar markerna.

Örebro kommun kommer framöver att arbeta med att förbättra tillgängligheten till ön samt möjligheterna för friluftsliv och rekreation. Ytterligare platser med bryggor och serviceanordningar kommer att skapas. Rastplatser kommer ställas iordning och stigar röjas fram och markeras ut.

Björködagarna

Under sommaren kommer det att gå turer till ön vid 10 tillfällen, under de så kallade Björködagarna. Turerna avgår från kajen vid Naturens hus och har ett stopp vid Norra Ässundet.

 • Lördag: 16 maj, 23 maj, 30 maj, 6 juni och 13 juni
 • Söndag: 9 augusti, 16 augusti, 23 augusti, 30 augusti och 6 september
PlatsAnkomstAvgång
Naturens hus
9.30
Ässön9.459.50
Björkön10.1010.15
Ässön10.3510.40
Naturens hus10.55Naturens hus
11.30
Ässön11.4511.50
Björkön12.1012.30
Ässön12.5012.55
Naturens hus13.10Naturens hus
13.30
Ässön13.4513.50
Björkön14.1015.30
Ässön15.5015.55
Naturens hus16.10

ÅlderKostnad
0-12 år0/40 krEtt barn åker kostnadsfritt med betalande vuxen, annars 40 kr/barn
12-18 år40 kr
Vuxna80 krÖver 18 år

Boka plats på båttur

För att boka en plats på någon av turerna, hör av dig till rederiet via hans-ove.n@telia.com. Ange antal vuxna och barn, önskad dag och avgångstid. Du kan även ringa 070–370 01 58.

För större grupper kan du även chartra båten på andra datum. Skicka i så fall en förfrågan via e-post.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!