Björkön naturreservat

Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren. Det är en lövskogsklädd ö, där delar av skogen innehåller riktigt gamla träd som ek, lind och ask. Tidigare har det funnits en gård ute på ön där man odlade marken och hade djur som betade i skogen. Det öppna odlingslandskapet finns kvar på mitten av ön. Naturreservatet omfattar även omkringliggande vattenområde och mindre öar runt Björkön.

Båtturer 2022

Under maj–september kommer det gå båtturer på Hjälmaren med möjlighet att besöka Vinön, Katrinelund och Björköns vackra natur- och kulturmiljöer. Turtrafiken är en del i satsningen som görs för att tillgängliggöra Hjälmaren som besöksmål.

Avgång varje lördag 20 augusti–24 september

Avgång

Ankomst

Naturens Hus kl. 10 – Ässundet kl. 10.20.

Björkön kl. 10.50.

Göksholm kl. 11.20.

Björkön kl. 11.30.

Björkön mot Katrinelund kl. 11.50.

Katrinelund kl. 12.20.

Katrinelund kl. 14.20.

Björkön kl. 14.50.

Björkön mot Göksholm, Ässundet, Naturens hus kl. 15.

Naturens Hus kl. 16.

Pris tur och retur

Naturens Hus – Ässundet – Björkön:

 • Vuxen: 80 kr.
 • Barn 6–18 år: 40 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn gratis per vuxen, därefter 40 kr.

Naturens Hus – Ässundet – Karinelund:

 • Vuxen: 150 kr.
 • Barn 6–18 år: 60 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn gratis per vuxen, därefter 60 kr.

Göksholm-Björkön:

 • Vuxen: 40 kr.
 • Barn 6–18 år: 20 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn gratis per vuxen, därefter 20 kr.

Göksholm-Katrinelund:

 • Vuxen: 80 kr.
 • Barn 6–18 år: 40 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn gratis per vuxen, därefter 40 kr.

Biljetter

Boka dina biljetter genom att mejla boka@mfsirena.se.

Ange vid bokning:

 • För- och efternamn på den som bokar.
 • Totalt antal vuxna/barn.
 • Datum och tid för avgång.
 • Avgång från Naturens Hus eller Ässundet.

Hundar får tas med 18 juni och 24 september. Avgångsplats och resmål sker från båtkajen vid Naturens Hus och Ässundet.

Kontakt

Vid frågor om båten eller båtturerna kontakta M/F Sirena.

Vid övriga frågor kontakta Servicecenter.

Avgång varje lördag 2 juli–13 augusti och varje onsdag 29 juni–13 augusti

Avgång

Ankomst

Naturens Hus kl. 10 – Ässundet kl. 10.30.

Björkön kl. 10.50 – Vinön kl 11.30 – Katrinelund kl. 12.10.

Katrinelund kl. 14.40 – Vinön kl. 15.30 – Björkön kl. 16.10.

Ässundet kl. 16.30 – Naturens Hus kl. 17.

Pris tur och retur

Naturens Hus – Ässundet – Björkön:

 • Vuxen 80 kr.
 • Barn 6–18 år 40 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn gratis per vuxen, därefter 40 kr.

Naturens Hus – Ässundet – Vinön:

 • Vuxen 150 kr.
 • Barn 6–18 år 60 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn gratis per vuxen, därefter 60 kr.

Naturens Hus – Ässundet – Katrinelund:

 • Vuxen: 160 kr.
 • Barn 6–18 år 60 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn per vuxen, därefter 60 kr.

Biljetter

Boka dina biljetter genom att mejla boka@mfsirena.se.

Ange vid bokning:

 • För- och efternamn på den som bokar.
 • Totalt antal vuxna/barn.
 • Datum för avgång.
 • Avgång från Naturens Hus eller Ässundet.

Hundar är välkomna på turen 23 juli. Avgång sker från båtkajen vid Naturens Hus och Ässundet.

Kontakt

Vid frågor om båten/båtturerna kontakta M/F Sirena

Vid övriga frågor kontakta Servicecenter.

Utöver de fasta turerna arrangeras särskilda guidade turer för allmänheten inom ett guideprojekt som Örebro kommun sökt medel för.

Mer information om guidningarna finns på Hopajolas hemsida

För närvarande är följande aktiviteter planerade där tider avser avgång och ankomst vid Naturens Hus.

Söndag den 10 april kl. 7–13, Vårfåglar på Björkön

Arrangör: Närkes Ornitologiska Förening, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Söndag den 15 maj kl. 7–13, Fågelsång på Björkön

Arrangör: Närkes Ornitologiska Förening, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Söndag den 29 maj kl. 9.30–14, Familjeaktiviteter på Björkön

Arrangör: Naturskyddsföreningen Örebro, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Söndag den 19 juni kl. 9.30–14, Familjeaktiviteter på Björkön

Arrangör: Naturskyddsföreningen Örebro, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Biljetter och deltagande

Guidningen är gratis och båtturen kostar enligt följande:

 • Vuxen: 80 kr.
 • Barn 6–18 år: 40 kr.
 • Barn 0–5 år: 1 barn gratis per vuxen, därefter 40 kr.

Boka dina biljetter genom att mejla boka@mfsirena.se.

Ange vid bokning:

 • För- och efternamn på den som bokar.
 • Totalt antal vuxna/barn.
 • Datum för avgång.

Avgång och ankomst sker från kajen/bryggan vid Naturens Hus.

Kontakt

Vid frågor om guidningarna kontakta Hopajola

Vid frågor om båten/båtturerna kontakta M/F Sirena

Vid övriga frågor kontakta Servicecenter.

Björkön är stor, oexploaterad och består av många olika naturmiljöer. Här finns gamla ädellövskogar, yngre lövskogar, öppna betesmarker, våtmarker och vassområden. Den variationen gör också att många olika växter och djur trivs. Det finns till exempel en stor variation av olika fågelarter på ön. Marken har viss kalkpåverkan vilket också bidrar till en stor mångfald av växter.

Eftersom det finns gamla grova träd och mycket död ved, så finns det också många arter av svampar och insekter. Björkön utgörs av livsmiljöer som blivit sällsynta i landskapet idag och det är därför viktigt att skydda den för att arterna som är beroende av miljöerna inte ska dö ut.

De äldsta spåren av människor på ön är de bronsåldersgravar som finns på sydvästra delen av ön. Björkön kom senare att tillhöra godset Göksholm och på ön fanns en arrendegård med tillhörande åkrar, ängar och skogsbete. Efter att arrendet upphörde har skogsbruk bedrivits på ön men den har också använts för bland annat scoutverksamhet.

Idag syns spår av tiden då arrendegården varit i drift genom de öppna markerna och alla stenmurar och odlingsrösen som byggts upp.

Under slutet av 1800-talet påbörjades sänkningen av Hjälmaren. Den gamla strandlinjen ser du tydligt som en vall längst med delar av stigen där marken spolats av vågorna och stenar slipats runda. I väster går leden längs en väg som sträcker sig nära den gamla strandlinjen.

Genom ett markbyte med Göksholm kom ön i kommunens ägo 2015 och sedan 2019 är ön naturreservat. Naturreservatet är 476 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Områdets lövnaturskogar, betesmarker och andra naturtyper och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Tillgängligheten och upplevelsevärdena för friluftslivet ska utvecklas.

Syftet med naturreservatet Björkön är att:

 • Bevara biologisk mångfald.
 • Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.
 • Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter.
 • Tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

På den östra delen av ön finns reservatets entré. Här finns det vindskydd, grillplatser, toalett och information. Leden runt södra delen av ön utgår härifrån och tar dig genom strandskog, öppen betad gräsmark och yngre lövskog och förbi bronsåldersgravarna. Längs leden centralt på ön finns ytterligare en grillplats. Längs västra stranden finns rastplatsen Strandkojan, en övernattningskoja med grillplats och en angöringsbrygga för kajaker.

På vägen till Strandkojan passerar du platsen där gården tidigare låg.

Terrängen på Björkön är bitvis besvärlig. Planera din vistelse på Björkön efter dina förutsättningar och behov. Känslan av vildmark är påtaglig på Björkön men mobiltäckningen är god. Om du tänker övernatta, kontrollera vindförhållandena noga. Särskilt Björköns östra sida är utsatt för besvärliga vågor vid östlig vind.

Vintertid är isarna norr och söder om Björkön förrädiska på grund av strömförhållanden.

Upplever du att du är i nöd eller utsatt läge, ring 112. Du får då hjälp utifrån din situation.

Bästa platsen att angöra med båt är vid östra entrén. Vattendjupet är vid normalt sommar­vattenstånd 1,8–2 meter kring de yttre delarna av bryggan. Bara några meter ut från land är djupet sommartid 1,5 meter. Det finns även en angöringsplats vid södra spetsen av ön som är något grundare.

Angöra med kajak

På västra sidan av ön ligger rastplatsen Strandkojan med kajakbrygga, vindskydd och grillplatser. Detta är en utmärkt plats att anlända till från Mellanfjärden. Strax norr om östra entrén, mot Storhjälmaren, finns en yta som är lämplig att angöra och landsätta kajaker på, i höjd med bänkborden.

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
 • Fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar.
 • Skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter.
 • Störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor eller gryt.
 • Medföra okopplad hund eller katt.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Att tälta på ej angivna platser (Tältning är tillåten vid östra entrén i området med vindskydd, söder om boden med dass, i närheten av Strandkojan vid västra stranden och på ängen i närheten av grillplatsen).
 • Angöra med båt, annat än på anvisade platser.
 • Utan Örebro kommuns tillstånd sätta upp skyltar, orienteringskontroller eller liknande anordningar, eller anlägga snitslade spår.
 • Utan Örebro kommuns tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.
 • Utan förvaltarens tillstånd flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.

Stora insatser har gjorts av Örebro kommun på senare år för att öppna upp det gamla odlings­landskapet igen. När Örebro kommun tog över ön höll dessa marker på att växa igen med sly. Men större delen av markerna är återigen öppna och betas av kommunens får.

Fåren går även och betar i skogen på ön, vilket hjälper till att skapa en öppnare och ljusare skog där arter som blåsippa, hässleklocka och trolldruva trivs.

På den tiden då gården på ön var bebodd fick gårdens djur beta i skogen. Många växter som fortfarande finns i skogen idag gynnas av att fåren återigen betar markerna.

Örebro kommun kommer framöver att arbeta med att förbättra tillgängligheten till ön samt möjligheterna för friluftsliv och rekreation. Ytterligare platser med bryggor och service­anordningar kommer att skapas. Rastplatser kommer ställas iordning och stigar röjas fram och markeras ut.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?