Kränglan naturreservat

Här hittar du ett varierat skogsområde som ger möjlighet till både naturupplevelser, rekreation och motion. Elljusspår och stigstråk leder dig genom barrskog med blåbärsris, över en öppen betesmark och förbi små kärr och myrar.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Skogen består både av fuktiga blåbärsgranskogar och torra hällmarker med äldre tallar. I mindre delar av reservatet finns lövskog, med asp, björk, klibbal och en och annan ek. Fåglar som trivs i skogen är bland annat den stora hackspetten spillkråka och den minsta fågeln vi har, kungsfågeln.

Skogen hyser även flera sällsynta växter och svampar. Utmed elljusspåret kan du få se orkidén purpurknipprot och längre in i skogen växer grönvit nattviol. På sidan av stora stenblock kan du hitta platt fjädermossa och på nedfallna grenar och stammar av lövträd finns vedsvampen sommarticka.

Reservatet innehåller också en betesmark där det tidigare varit åker och äng. Dessa marker har under en längre period stått igenväxta, men öppnades upp igen i början av 2000-talet. I betesmarken finns en liten damm där du på våren kan höra grodornas sång.

Större delen av reservatet var tidigare militär övningsområde och har därefter skötts som rekreationsskog av Örebro kommun. Ett populärt motionsspår löper genom reservatet. På vintern kan du ta dig en tur i de preparerade skidspåren.

Reservatet bildades 2010, är 97,6 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

Barrskogarna i området kommer att skötas så lite som möjligt för att förvandlas till naturskogar, med gott om gamla träd och död ved. De områden som innehåller yngre lövskog kommer till viss del att gallras och röjas för att få fram en skog med en stor blandning av olika trädslag. Vissa träd ska ges möjlighet att få breda ut sig, bli gamla och kunna utveckla en stor krona.

Betesmarken i reservatet ska hållas öppen av betesdjur eller genom slåtter. Våtmarken i området ska vara en optimal plats för olika grod- och kräldjur.

Syfte

Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett lättillgängligt rekreationsområde med höga natur-, kultur- och friluftsvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • ha hunden lös
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Kränglan har stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens. Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: