Ekeby ekhage naturreservat

Betade ekhagar var tidigare en vanlig syn i herrgårdslandskapet längst Hemfjärdens södra strand. Ekeby ekhage lever kvar som ett minne av denna tid.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Här kan du få uppleva en rik vårblomning av vit- och blåsippor mellan hasselbuketter och grova ekar. Reservatet innehåller också ett urskogsliknande alkärr.

Redan 1945 såg Örebro läns naturskyddsförening att Ekeby ekhage var ett område värt att bevara. De donerade då pengar till Örebro kommun för inköp av marken. Tanken om att göra naturreservat av området började redan då, men det blev skyddat först 1994.

Ekeby ekhage är en fin plats för utflykter året om. Vila i naturen, samlas kring ett parti brännboll på den klippta gräsplanen mitt i, eller gör ett besök på festplatsen med den fina dansbanan. Här hålls varje år ett populärt midsommarfirande.

Betande djur håller ekhagen öppen. Detta bete har pågått under lång tid, vilket gjort att blomrikedomen i området har utvecklats och blivit väldigt stor. Här växer bland annat orkidéerna tvåblad, nattviol och Jungfru Marie nycklar. Området har även ett rikt fågelliv.

Detta beror på att naturreservatet är beläget mellan skogsbygd och slättbygd, att det finns gott om lövträd och buskar, samt att blomrikedomen ger mycket insekter till föda för fåglarna. I reservatet kan du få syn på både kattuggla, skogsduva och mindre hackspett.

Reservatet bildades 1994, är 7,8 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

Med hjälp av betesdjur några veckor varje sommar hålls landskapet öppet. Då det behövs sker även röjningar och gallringar. Där vegetationen är riktigt frodig kan marken även slåttras. Festplatsen i den östra delen av reservatet med byggnader, sköter Östra Almby Fritidsklubb.

Syfte

Reservatet har bildats med två syften. Dels för att kunna bevara ett ålderdomligt kulturlandskap med dess särpräglade flora och fauna, och dels för att besökare ska kunna uppleva detta natursköna tätortsnära område.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • skada växtligheten genom uppgrävning ovarsam plockning eller på annat sätt
  • ha hunden lös
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser.

Tillgänglighet

Ekeby ekhage har stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens. Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?