Hässlebyskogen naturreservat

I Hässlebyskogen finns många olika naturmiljöer att upptäcka. Här växer gammal granskog där blåsipporna blommar på våren, och yngre lövskog där vitsippsmattor täcker marken. I den östra delen av naturreservatet öppnar sig skogsbrynet och övergår till betesmark.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

I mitten av skogen finns ett spännande blockområde där naturen har en vildare känsla. En annan trevlig utflyktspunkt är den öppna gläntan som ligger i norra delen av skogen. Här finns plats för både picknick och lekar.

Skogen i reservatet innehåller flera sällsynta svampar, lavar och mossor. Detta beror till stor del på att marken i området innehåller mycket kalk. Det är också kalken som gör att blåsipporna blommar så rikligt här. Skogen innehåller också en hel del döda träd, till glädje för många växter och djur. På liggande döda träd växer bland annat den ovanliga kandelabersvampen.

I större delen av reservatet har marken tidigare använts som betesmark eller åker. Djuren gick även på bete i skogen. I kanterna av den betesmark vi ser idag, kan man hitta arter som visar på att marken betats med inte gödslats under en längre tid. Här växer bland annat gullviva, klasefibbla och svinrot.

Även svampfloran har gynnats av det långvariga betet. Hagvaxskivlingar lyser upp i gräset i flera vackra färger.

Reservatet bildades 2010, är 16,3 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

Skogen i området sköts genom att utföra mindre röjningar och gallringar för att öka andelen lövträd och för att styra utvecklingen mot en mer naturskogsartad skog. Den lilla gläntan som finns i skogen hålls öppen genom årlig slåtter. På betesmarkerna i den östra delen av reservatet går djur som håller markerna öppna.

Syfte

Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett tätortsnära område med höga värden för natur och friluftsliv.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • inte ha hunden kopplad
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens.
Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: