Ånnaboda naturreservat

I naturreservatet Ånnaboda finns dramatiska bergsbranter, gammal barrskog, myrar och bäckar, men också lättillgängliga stränder och badplatser runt Södra Ånnabosjön.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

  • gräva upp och bortföra hotade eller hänsynskrävande blommor, svampar och lavar
  • inte ha hunden kopplad
  • ställa upp husvagn annat än på anvisade platser
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
  • anbringa tavla eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt
  • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare eller dylikt.

Miljö och historia

Friluftsliv

Vid Södra Ånnabosjön finns badplats, hundbadplats, raststuga, fiskemöjligheter, lättillgänglig asfalterad rundslinga samt rast- och grillplatser. Vid Falkasjön med Falkaberget finns stigar, rastplatser och stränder för bad eller fiske. Bergslagsleden går igenom naturreservatet.

Mer information om friluftsområdet Ånnaboda och Kilsbergen.

Naturreservatet

I naturreservatet skyddar kommunen ett stort skogsområde (240 hektar). Målet är att bevara och utveckla ett större sammanhängande skogs- och sjöområde som successivt får utvecklas till en naturskog. Här ska det finnas plats både för den som vill bada och fiska vid den lättillgängliga Ånnabosjön och den som vill söka stillheten på den lilla skogsstigen. De växt- och djurarter som är beroende av gammal skog och död ved ska kunna få en fristad i reservatet.

Skötsel

De gamla skogarna i Ånnaboda är cirka 120 år. De växte till efter den omfattande kolningen under bergsbrukets storhetstid på 1600–1800 talet. Den skogen lämnas i stort sett för fri utveckling. Ungskogarna sköts till viss del om så att de successivt får allt större värde. Området runt Ånnabodasjön sköts för att bevara bra tillgänglighet och vattenkontakt för besökaren.

Tillgänglighet

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans.
Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: