Reträtten naturreservat

Området bjuder på en härlig vårblomning, en stor blandning av olika trädslag och spännande kulturlämningar.

Reservatet bildades 2010, är 26,4 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Varierad natur

I Reträtten samlas många olika naturtyper på en liten yta. Det beror till stor del på att reservatet ligger i en förkastningszon, vilket gör att marken sluttar från söder mot norr. Eftersom tillgången på vatten och näringsämnen blir högre i de lägre delarna av reservatet så trivs andra växter där än i de torrare områdena på höjden av förkastningen. Den största delen av reservatet består av lövskog. Ett område med stora gamla hasselbuketter finns i den norra delen och där blommar det rikligt med vitsippor och blåsippor på våren. I den sydöstra delen finns mörka gammelskogar med gran och tall.

Spår av äldre tider

Namnet Reträtten kommer ifrån en gård som byggdes här under 1800-talet. Det var under den tiden mycket populärt bland borgarna som bodde i Örebro att bygga sig ett sommarhus en bit utanför staden. Gårdarna användes ofta både som sommarnöjen och för att bedriva visst jordbruk. Den lilla gården låg i gläntan i södra delen av reservatet. I mellersta delen av reservatet finns en mindre glänta. Den användes förr som festplats, där man hade teaterföreställningar och dansbana. I skogen finns även fornlämningar i form av stenmurar, odlingsrösen och torpgrunder.

Skötsel

De öppna markerna som finns i reservatet sköts genom slåtter. Detta gynnar både förekomsten av olika blommande växter liksom insekter som letar upp sin mat i de blommande markerna. Skogen ska skötas för att skapa en miljö med en stor blandning av olika trädslag. Mängden gamla grova träd ska öka och även mängden döda träd i skogen.

Syfte

Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett tätortsnära grönområde med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • ha hunden lös
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Vägbeskrivning

Reträtten ligger i södra delen av Örebro, cirka 4.5 kilometer från centrum. Kommer du med bil kan du från Glomman köra in på en väg straxt öster om Reträttvägen. Vid parkeringen finns även en högre mast som syns på håll. Det går även att hitta parkering genom att köra in på Stenåsvägen och sedan svänga upp mot den gamla skidbacken. Ta bussen till hållplatsen Lavendelvägen. Därifrån är det en cirka 800 meterspromenad längs grusvägen Sörbyvägen för att komma upp till reservatet.

Karta

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, grillplatser, vandringsstig med mera.

Tillgänglighet

Reträtten har stigar anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens.
Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide (pdf, 10.6 MB)

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019
Publicerad: 10 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?