Björkön naturreservat

Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren. Det är en lövskogsklädd ö, där delar av skogen innehåller riktigt gamla träd av ek, lind och ask. Tidigare har det funnits en gård ute på ön där man odlade marken och hade djur som betade i skogen. Det öppna odlingslandskapet finns kvar på mitten av ön. Naturreservatet omfattar även omkringliggande vattenområde och mindre öar runt Björkön.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se finns en karta över Björkön där du kan se var bryggan ligger och var vandringsstigen på ön går. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Björkön består av många olika naturmiljöer. Här finns gamla ädellövskogar, yngre lövskogar, öppna betesmarker, våtmarker och vassområden. Den variationen gör också att många olika växter och djur trivs. Det finns till exempel en stor variation av olika fågelarter på ön. Eftersom det finns gamla grova träd, så finns det också många insekter som lever i trädens håligheter. Det är en livsmiljö som blivit sällsynt i landskapet idag och det är därför viktigt att skydda den för att arterna som är beroende av miljön inte ska dö ut.

Björkön tillhörde tidigare godset Göksholm. Skogen brukades och delar av ön arrenderades ut för jordbruk fram till 50–60-talet. Idag syns spår av tiden då arrendegården varit i drift genom de öppna markerna och alla stenmurar och odlingsrösen som byggts upp.

På den södra delen av ön finns en angöringsplats med brygga. Därifrån leder en stig genom skogen längst med östra strandkanten upp mot mitten på ön. Följer du stigen kommer du ut i det öppna odlingslandskapet i mitten på ön. På vägen upp kan du se spår av bävrarna som lever på ön. Du kan även se spår av Hjälmarens sjösänkning, som gjordes på slutet av 1800-talet. Den gamla strandlinjen ser du tydligt längst med delar av stigen där marken spolats av vågorna och stenar slipats runda. En gammal väg leder sedan tillbaka till angöringsplatsen. Längst med vägen kan du bland annat se gravrösen från bronsåldern.

Naturreservatet är 476 hektar och bildades 2019. Det förvaltas av Örebro kommun.

Skötsel

Stora insatser har gjorts av Örebro kommun på senare år för att öppna upp det gamla odlingslandskapet igen. När Örebro kommun tog över ön höll dessa marker på att växa igen med sly. Men större delen av markerna är återigen öppna och betas av kommunens får. Fåren går även och betar i skogen på ön, vilket hjälper till att skapa en öppnare, ljusare skog där arter som blåsippa, hässleklocka och trolldruva trivs. På den tiden då gården på ön var bebodd fick gårdens djur beta i skogen. Många växter som fortfarande finns i skogen idag gynnas av att fåren återigen betar markerna.

Örebro kommun kommer framöver att arbeta med att förbättra tillgängligheten till ön samt möjligheterna för friluftsliv och rekreation. Ytterligare platser med bryggor och serviceanordningar kommer att skapas. Rastplatser kommer ställas iordning och stigar röjas fram och markeras ut.

Syfte

Områdets lövnaturskogar, betesmarker och andra naturtyper och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Tillgängligheten och upplevelsevärdena för friluftslivet ska utvecklas.

Syftet med naturreservatet Björkön är att:

 • bevara biologisk mångfald
 • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
 • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter
 • tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar
 • skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor eller gryt
 • medföra okopplad hund eller katt
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta annat än på anvisade platser
 • angöra med båt annat än på anvisade platser
 • utan Örebro kommuns tillstånd sätta upp skyltar, orienteringskontroller eller liknande anordningar, eller anlägga snitslade spår
 • utan Örebro kommuns tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan förvaltarens tillstånd flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.
Senast uppdaterad: 3 december 2019
Publicerad: 1 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?