Sammanträdestider för nämnder

Du är välkommen att vara med på de sammanträden som är öppna för allmänheten. Undantag är då ärenden som gäller myndighetsutövning eller sekretess behandlas.

Kommunfullmäktige, Förskolenämnden och Funktionsstödsnämnden är några av de nämnder som har öppna sammanträden.

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskotts sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdestider

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Bygg- och miljönämnden

Funktionsstödsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Markplanerings- och exploateringsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och servicenämnden

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad:

Publicerad: