Landsbygdsdelegationen

Landsbygdsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen som följer upp och samordnar landsbygdsfrågor i Örebro kommun.

Delegationen ska verka för att landsbygdsperspektivet beaktas i det kommunala beslutsfattandet genom att:

 • öka medvetenheten om vikten av ett landsbygdsperspektiv vid beredning och beslut av relevanta ärenden
 • delegationen ska följa upp och utvärdera kommunens landsbygdsarbete
 • vara politisk referensgrupp för styrdokument som faller inom ramen för delegationens uppdrag
 • delegationen bereder svar på remisser inom landsbygdsområdet
 • följa upp Landsbygdsprogrammet.

Enligt 6 kap. 12 § (2017:725) kommunallagen får Kommunstyrelsen från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller regionen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samma rätt tillkommer delegationen.

Delegationen ansvarar för beredning av beslutsärenden inom landsbygdsområdet till Kommunstyrelsen och är också kommunen rådgivande organ när det gäller landsbygdsfrågor.

Delegationen ska verka för att landsbygden beaktas, där det är relevant, i Kommunstyrelsens beslut.

Delegationen ska under mandatperioden genomföra medborgardialoger.

Ärenden som delegationen bereder till Kommunstyrelsen följer i övrigt Kommunstyrelsens ordinarie beredningsordning. Rapporter och förslag från delegationen ska ställas till Kommunstyrelsen.

Delegationen är referensorgan och remissinstans i kommunens ärendeberedning när det gäller landsbygdsfrågor.

Delegationen avgör vilka ärenden som behandlas vid delegationens sammanträden. I övrigt ska även kommundirektörsberedning och rådsberedning ta ställning till när delegationens synpunkter ska inhämtas.

Datum

 • Fredag 19 januari
 • Torsdag 8 februari
 • Fredag 8 mars
 • Fredag 19 april
 • Fredag 17 maj
 • Torsdag 22 augusti
 • Fredag 20 september
 • Fredag 18 oktober
 • Fredag 15 november
 • Fredag 6 december.

Tid

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Protokoll

Sammansättning

Varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige har rätt till en representant i delegationen, därutöver utser den styrande majoriteten de fyra övriga ledamöterna. Kommunstyrelsen utser delegationens ordförande och ledamöter. Vice ordföranden/ordförandena utses internt i delegationen.

Ledamöter

Ledamöterna har inte ersättare. Om en ledamot avgår under mandatperioden ska fyllnadsval förrättas.

Ledamöter i Landsbygdsdelegationen.

Mer information

Så arbetar vi med landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad: