Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor och lokal valmyndighet. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen, folkomröstningslagen samt lag om kommunala folkomröstningar.

Valnämnden svarar för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, folkomröstningar och val till EU-parlamentet. I nämndens ansvarområde ligger även att fastställa lämpliga vallokaler samt se till att röstmottagare förordnas.

Det åligger nämnden att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra faktorer kan föranleda.

Valnämnden ska också i övrigt fullgöra de uppdrag som Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Sammanträdestider

Datum

  • Fredag 10 februari
  • Fredag 21 april (Besök i nya lokalerna på Örnsro)
  • Fredag 16 juni (valdistriktsindelning)
  • Fredag 25 augusti
  • Fredag 20 oktober
  • Fredag 17 november
  • Fredag 15 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 26 maj 2023.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till valnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Valnämnden består av åtta ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter i Valnämnden

Val 2022

Den 11 september var det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Mer information finns på sidan Allmänna val.

EU-val 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: