Inför grävarbete i närheten av kommunala vatten- och avloppsledningar (VA)

VA-verksamheten på Örebro kommun har tagit fram dokumentet Riktlinjer för behov av ledningsområde. Observera att informationen på sidan endast är en sammanfattning med exempel från det kompletta dokumentet med riktlinjer, som finns för nedladdning längre ner på sidan. Det är viktigt att ni så tidigt som möjligt i projekteringsskedet eller vid ansökan om schaktremiss sätter er in i vad riktlinjerna innebär.

Om riktlinjerna

Riktlinjerna ska bidra till smidig åtkomst av ledningarna samt att säkerhets- och arbetsmiljökrav kan uppfyllas. Målet är att underlätta för andra ledningsägare, konsulter, fastighetsägare med flera, när arbete behöver utföras i närheten av kommunala vatten- och avloppsledningar. Genom ökad kunskap tidigt i projekteringen minskar risken för merarbete och extra kostnader längre fram i projektet.

  • Riktlinjerna innehåller generella avstånd till VA-ledningar och andra VA-anordningar samt beskrivningar för att visa på försvårande och fördyrande omständigheter.
  • Oavsett om ledningarnas utrymme säkras med ledningsrätt, servitutsavtal eller u-område benämns i detta dokument behövligt utrymme som ledningsområde.
  • Riktlinjerna beskriver vad som generellt gäller inom ledningsområdet, både ovan och under markytan, där VA har markåtkomst via ledningsrätt, servitutsavtal eller allmän platsmark för VA-ledningar.
  • Riktlinjerna används även för att säkra ledningsområde för ledningar i andra sammanhang såsom exempelvis bedömningsunderlag för schaktremisser, i bygglovs- och detaljplaneremisser samt som underlag för projektering av nya VA-anläggningar.

Observera att kunskap om ledningsförläggning och tillhörande anordningar behövs för att tolka riktlinjerna. Vid grävarbeten på allmän plats godkänns arbeten i den schaktremiss som ska sökas.

Vid arbeten inom VA-servitut, ledningsnät eller vid avsteg från dessa riktlinjer i övrigt, ska detta godkännas skriftligt av VA-ingenjör på enheten Planering VA, Teknik- och serviceförvaltningen, innan arbeten påbörjas. Kontakta VA-ingenjör på Planering VA vid osäkerheter. Du når en VA-ingenjör via kommunens servicecenter.

När ni läser riktlinjerna och hanterar data om ledningsnätet är det viktigt att ni tänker på följande

  • Det är centrumlinjer för ledningar som redovisas på ritningsunderlag.
  • De höjder som anges på ledningar är vattengångsnivåer, vilket är insida underkant rör. Höjdläge på vattenledningar är i normalfallet inte angivet i kartunderlag. Ledningar till rännstensbrunnar kan ligga betydligt högre än övriga VA-ledningar.
  • Läge för ledningar stämmer inte alltid med läget i kartunderlaget och det kan finnas exempelvis servisledningar som inte är med i underlaget. Arbete i närheten av VA-ledningar ska alltid ske med försiktighet då kartmaterialet kan skilja från verkligt läge både i plan och höjdmässigt.
  • Schakt närmare befintlig ledning än 1 meter ska utföras med en försiktighet motsvarande handschakt. Närmast ledningen ska kompletterande schakt utföras som handschakt (AMA).

Riktlinjerna i sin helhet finns att ladda ner längst ner på sidan.

Sammanfattande information

Nedan följer sammanfattande information för de olika delarna samt konkreta exempel för att tydliggöra varför det är viktigt att riktlinjerna följs.

Behov av utrymme ovan mark

Ett tillräckligt brett arbetsutrymme behövs med hänsyn till bland annat arbetsmiljön för att säkra exempelvis stabila schakter samt säker framkomlighet för trafikanter. Fri höjd över området behövs också så att maskiner kommer fram vid underhållsarbete.

Illustration med bro, träd, grävmaskin och statyFörstora bilden

Figur 1: Fri höjd trots överhäng och närhet till träd finns i bilden liksom plats för arbetsfordon och omledning av trafikanter. Klicka på bilden för att se den i större format.

Illustration med bro, träd, grävmaskin och statyFörstora bilden

Figur 2: Överhäng, närhet till träd samt fast installerade konstverk försvårar för arbetsfordon samt omledningen av trafikanter och fördyrar utförandet. Klicka på bilden för att se den i större format.

Fördyrande och försvårande omständigheter

Nedlagda VA-ledningar ska kunna schaktas fram för reparation, omläggning och renovering. Fasta installationer eller annat som försvårar åtkomsten eller innebär ökade kostnader ska undvikas inom hela ledningsområdet.

Vid underhåll av nedgrävda ledningar behöver allt som finns inom området för schaktöppningen rivas upp och flyttas. Även utanför själva schaktöppningen kan föremål behöva flyttas för att till exempel komma fram med arbetsutrustning eller för upplägg av schaktmassor. Inga byggnader eller installationer, som till exempel konstverk, som är besvärliga att flytta på samt återställa, får placeras inom ledningsområdet.

Träd och buskar

Vi utgår från ett säkerhetsavstånd på sju meter till träd för att åstadkomma en ökad säkerhet mot rotinträngningar i ledningarna. I vissa fall kan träd tillåtas närmare ledningarna men ett träds droppzon ska alltid, då det är fullvuxet, vara utanför schaktöppningen och arbetsområdet för att inte skada träden. Även vissa buskar ska undvikas inom hela ledningsområdet. Träd och buskarter med starkväxande rötter ersätts inte vid underhåll eller reparation av VA-anläggningen. Se Figur 1 och 2 under “Behov av utrymme ovan mark”.

Andra fördyrande omständigheter

Exempel på annat som kan fördyra ledningsarbetet är behov av spontning, beläggningar som är kostsamma att återställa eller om installationer som riskerar att skadas behöver flyttas. Även ovanliga växter som kan vara svåra att ersätta med likvärdiga ska undvikas. Betydande ändring av marknivå får inte göras utan godkännande.

Omfattning av ledningsområde under mark

Generellt ska externa ledningar inte förläggas inom schaktöppning för allmänna VA-ledningar. Riktlinjerna nedan gäller främst för allmän platsmark eller i de fall som undantag måste göras inom servituts- eller ledningsrättsområden. Dessa riktlinjer finns till för att värna säkerhet, åtkomst och arbetsmiljö. De är samtliga faktorer som blir mer komplicerade när ledningar läggs felaktigt. Risken för skador ökar också om olika ledningar ligger för nära varandra.

Två personer i gula arbetskläder, stående i ett djupt hål med rör. Deras huvuden syns inte.

Dessa riktlinjer finns till för att värna säkerhet, åtkomst och arbetsmiljö. De är samtliga faktorer som blir mer komplicerade när ledningar läggs felaktigt. Risken för skador ökar också om olika ledningar ligger för nära varandra, vilket är fallet i ovanstående bild.

Förhållande i plan

Annan ledningsägares ledningar/kablar, som dras parallellt med VA-huvudmannens VA-ledningar, får inte ligga närmare än 2 meter i plan. Vid större ledningsdimensioner kan längre avstånd krävas. Vid större dimensioner, från och med V300, S500 eller D500, ska de externa ledningarna inte läggas inom schaktöppningen.

Det fria avståndet i plan gäller från ytterkant på VA-ledningarna till ytterkant på annan ledningsägares ledning/kabel. Detta avstånd gäller även till VA-anordningar undantaget servisventiler och spolbrunnar där det räcker det med ett fritt avstånd på minst 1,0 meter. Ska ledningar/kablar korsa VA-ledningar ska detta utföras vinkelrätt.

Annan ledningsägares ledningar/kablar, som dras parallellt med VA-huvudmannens VA-ledningar, får inte ligga närmare än 2 meter i plan. Det får alltså inte se ut som i det här exemplet där VA-ledningarna går nere till höger och annan ledningsägarens ledningar/kablar ligger högre upp till vänster. Avståndet här är mindre än 2 meter.

Arbete pågår i ett stort djupt hål i marken.

Ledningsförläggning av externa ledningar vid korsning via schaktning

Vid korsning av VA-ledning, då förläggningsmetoden är schaktning, är minsta tillåtna avstånd från överkant av VA-ledning till annan ledningsägares ledning/kabel i profil vanligen 0,35 meter. När avloppsledningar som ska korsas har ledningsdimension som är större eller lika med S500 eller D500 krävs ett större minsta avstånd i profil på cirka 0,5 - 1 meter, för åtkomst vid omläggning. För vattenledningar av dimension 300 och större bör minsta avstånd i profil på 1 meter hållas av säkerhetsskäl.

Ledningsförläggning av externa ledningar vid korsning via schaktfri metod

Vid schaktfritt ledningsförläggandet påverkas avståndet som krävs av bland annat förläggningsmetoden samt hur känslig VA-ledningen är. Vid schaktfri förläggning under VA-ledningar ska avståndet vara minst 1,5 meter för att undvika sättningsskador. För mer detaljerad beskrivning kontakta Planering VA, Teknik- och serviceförvaltningen, via kommunens servicecenter.

Riktvärde för vibrationer vid arbeten i närheten av jordförlagda VA-ledningar

I riktlinjerna anges svängningshastigheter som generella riktvärden. De kan komma att ändras utifrån enskilda omständigheter. Förflyttningsamplituden får dock aldrig passeras. Om angivelser för VA-anläggningar saknas i riktlinjerna ska byggherren själv bekosta en riskanalys och ta fram förslag på riktvärden. Vid blandad grundläggning gäller lägst generella värde. Samverkad laddningsmängd (gäller normalt för homogen granit) ska anpassas för olika laddningsnivåer beroende på ledningsmaterial.

Övrigt

Avslutningsvis avhandlas kompetenskrav samt redovisande dokument i riktlinjerna.
Observera att ovanstående endast är en sammanfattning med exempel från det kompletta dokumentet med riktlinjer.

Riktlinjerna i sin helhet

Riktlinjer för behov av ledningsområde. Pdf, 374.5 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: