Så här tar ni hand om skurvatten

Vatten som används för att skura golv, manuellt eller med golvskurmaskin, får inte hällas ut i avloppet utan ska tas om hand. Vilken typ av lokal som rengörs och vilka rengöringsmedel som används avgör hur ni ska hantera det.

Skurvatten från affärer, kontor, skolor och liknande ”rena miljöer”

Detta skurvatten kan tömmas i det vanliga avloppet då smutsen från dessa miljöer oftast kan renas i avloppsreningsverket. Det är viktigt att bara använda miljömärkta rengöringsmedel, då de kan brytas ner. Rengöringsmedel som inte är miljömärkta kan innehålla giftiga och svårnedbrytbara ämnen.

Skurvatten får aldrig hällas ut i gatubrunnar, då vattnet därifrån leds rakt ut i närmsta vattendrag och vidare ut i Svartån och Hjälmaren, utan att renas på vägen.

Skurvatten från restaurang, café, tillagningskök och liknande

Skurvattnet ska hällas ut i avsedd ho i städskrubb. Det får inte hällas ut i lokaler där mat hanteras eller diskning sker.

Skurvatten från industrier, bilverkstäder, mekaniska verkstäder och liknande

Skurvattnet får inte tömmas i avloppet eller hällas ut i brunn med oljeavskiljare, utan måste tas om hand på annat sätt. Oljeavskiljare är till för att avskilja olja, skurvatten innehåller många andra ämnen som oljeavskiljaren inte kan avskilja.

Läs mer om oljeavskiljare.

Produktionslokaler och verkstadsgolv rengör ni så här

1. Sopa eller dammsug (torr rengöring)

Uppsamlad smuts hanteras som verksamhetsavfall och omhändertas som farligt avfall. Om ni spillt olja, lösningsmedel eller liknande och sugit upp det med något absorptionsmedel, ska det tas om hand som farligt avfall.

2. Skura med enbart vatten

Om torr rengöring inte räcker kan ni, efter sopning eller dammsugning, skura golvet med enbart vatten. Samla upp skurvattnet från golvet och häll det i samma behållare som skurvattnet. Låt det stå i en behållare i minst en vecka så att partiklarna sjunker till botten. Därefter kan ni hälla den klara delen av vattnet i avloppet. Sedimentet på botten av behållaren måste däremot tas om hand som farligt avfall.

3. Skura med rengöringsmedel

Om det krävs skurning med rengöringsmedel blir skurvattnet smutsigare. Det ska då behandlas som farligt avfall eller renas innan det hälls ut i avloppet. Det är viktigt att bara använda miljömärkta rengöringsmedel, då de kan brytas ner i avloppsreningsverket. Rengöringsmedel som inte är miljömärkta kan innehålla giftiga och svårnedbrytbara ämnen.

Skurvatten får inte hällas ut i gatubrunnar

Vattnet från gatubrunnar leds oftast rakt ut i närmsta vattendrag och vidare ut i Svartån och Hjälmaren, utan att renas på vägen. Det innebär att kemikalier från rengöringsmedel och skurvattnen sprids och gör skada i naturen. Därför får skurvatten aldrig hällas ut i gatubrunnar.

Stäm av reningsmetod med kommunen

Om ni väljer att rena skurvattnet ska ni kontakta miljöingenjör på Reningsverket, via Servicecenter, för avstämning av reningsmetod. Detta då metallhalter från industrier och verkstäder ofta är mycket höga, giftiga och inte kan renas i avloppsreningsverket. Metallerna följer därför med det renade avloppsvattnet ut i Svartån samt i slammet från avloppsreningsverket, som sprids på jordbruksmark. Innehåller slammet mycket giftiga ämnen försvinner den möjligheten.

Mer information om utsläpp till avloppet

I broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Pdf, 1.4 MB. finns riktvärden och andra viktiga fakta. Läs mer om vad som gäller för just din verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: