Fettavskiljare

På restauranger, caféer och andra företag som hanterar livsmedel ska fettavskiljare installeras så att rester av matfett, matlagningsolja och liknande inte rinner ut i avloppet.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fettavskiljare installeras och underhålls. Observera att du kan bli skadeståndsskyldig om detta inte hanteras korrekt. Här kan du som är fastighetsägare eller bedriver en verksamhet som hanterar fett läsa mer om vad som gäller.

Exempel på verksamheter som vanligtvis måste ha fettavskiljare är bageri, livsmedels­industri, café, mottagningskök, catering, pizzeria, charkuteri, personalmatsal, gatukök, friteringsanläggning, restaurang, rökeri, hamburgerbar, salladsbar, konditori, slakteri, livsmedelsbutik och storkök.

Det är fastighetsägarens ansvar att fettavskiljare finns och underhålls. Det är viktigt att den som bedriver restaurangen, caféet eller livsmedelsverksamheten informerar fastighetsägaren om det finns behov av fettavskiljare eller om något inte fungerar som det ska.

Det är även fastighetsägarens ansvar att ta kontakt med företag som utför dimensionering av fettavskiljare för att se om tänkt verksamhet behöver ha en fettavskiljare utifrån rådande lagar och regler. Om fastighetsägare bedömer att verksamheten inte behöver fettavskiljare ska underlag från ackrediterad personal presenteras som stöder den bedömningen.

Krav för att förhindra utsläpp av större mängder fett regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (21 §) samt Boverkets Byggregler (BFS 2002:19, BBR 10, avsnitt 6:6211).

Fett får inte spolas ut i avloppet då det kan stelna och orsaka stopp i ledningarna, orsaka dålig lukt eller bilda en giftig gas som heter svavelväte. Det behöver därför tas om hand på annat sätt.

I en fettavskiljare fångas rester av matfett, matlagningsolja och liknande upp i en särskild behållare för att inte rinna ut i avloppet. Fettavskiljaren ska ha rätt storlek, tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet samt uppfylla vissa standarder.

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet.

Slarvar man med det kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. En fettavskiljare ska alltså inte bli full innan den töms. Det finns också en risk att avskilt fett bryts ned så att det bildas gaser som kan ge dålig lukt och medföra hälsorisker

Fettavskiljare

Observera att fettavskiljare inte är konstruerade för att ta emot större mängder fett på en gång. Frityrolja eller liknande får inte tömmas direkt ner i avskiljaren. Sådant fett ska enligt Miljöbalken samlas upp och återvinnas av ett ackrediterat återvinningsföretag.

Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med hur stor fettavskiljaren ska vara samt var den ska placeras. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Observera att du som fastighets­ägare behöver skicka in och få din anmälan om fettavskiljare granskad av Kundservice Vatten och avlopp på Örebro kommun.

Innan installationen behöver du som fastighetsägare lämna uppgifter om fettavskiljaren och få dessa granskade av Örebro kommun. Det är bra om du skickar in dina uppgifter innan fettavskiljaren installeras. Då slipper du eventuellt merarbete om vi upptäcker något som behöver åtgärdas.

Lämna uppgifterna via e-tjänst eller genom att ladda hem och fylla i blanketten. Vi rekommenderar att du fyller i e-tjänsten, då där finns informationsrutor som gör det enklare för dig att se vilka uppgifter som behöver fyllas i.

Du behöver också göra en anmälan till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Anmälan gör du via e-tjänst eller blanketten "Anmälan, anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och byggförordningen" som du hittar här.

För att undvika att matsäkerheten äventyras ska fettavskiljaren placeras i ett separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Utrymmet ska ha bra luftväxling och bör vara utrustat med vatten och avlopp.

Avskiljaren ska placeras så att sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lätt att komma åt vid rengöring och tömning. För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser måste fettavskiljaren samt till- och utloppsledningarna ha tillräcklig luftning.

Installera typgodkänd och funktionstestad avskiljare utrustad med larm. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Fastighetsägaren ska teckna tömningsavtal med godkänd tömningsentreprenör. I avtalet ska du namnge en kontaktperson som är ansvarig för fettavskiljaren på plats.

Kontaktpersonen ansvarar för att föra en underhållsjournal över fettavskiljaren.

Efter varje tömning ska avskiljaren fyllas på med vatten. Kontrollera efter tömning att:

  • Fettavskiljaren är fylld med vatten till nivå över vattenlåset.
  • Larmgivaren når 15 cm under vattennivån i den fyllda fettavskiljaren.
  • Tömningsprotokollet är rätt ifyllt av tömningsentreprenören.
  • Ventilationen fungerar som den ska.
  • Larmet fungerar.

Fettavskiljaren ska besiktigas minst en gång per år. Det gör fastighetsägaren tillsammans med tömningsentreprenören, lämpligen i samband med tömning och rengöring. Det som ska besiktigas är:

  • fettavskiljarens kondition,
  • skiljeväggarna,
  • in- och utlopp,
  • larmfunktion.

Fastighetsägaren ska efter besiktningen skriva ett besiktnings­protokoll och ansvarar för att eventuella fel åtgärdas. Besiktnings­protokollet ska sparas och finnas tillgängligt vid eventuellt besök.

Om en verksamhet som hanterar livsmedel saknar fettavskiljare tar Örebro kommun en kontakt med fastighetsägaren och informerar om de krav som gäller. Fastighetsägaren uppmanas då att installera en fettavskiljare inom tre månader.

Fastighetsägare som saknar fettavskiljare eller som vid tillsyn har en bristfällig anordning ska enligt Vatten- och avloppstaxan för Örebro kommun betala en avgift.

Senast uppdaterad:

Publicerad: