Oljeavskiljare

Verksamheter som hanterar olja, som till exempel bensinstationer och biltvättar, ska ha oljeavskiljare så att rester av olja, bensin och andra ämnen inte rinner ut i avloppet.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att oljeavskiljare installeras och underhålls. Observera att du kan bli skadeståndsskyldig om detta inte hanteras korrekt. Här kan du som är fastighetsägare eller bedriver en verksamhet som hanterar olja läsa mer om vad som gäller.

Om olyckan är framme

Beställ extra tömning av oljeavskiljaren vid mindre utsläpp av olja, bensin eller diesel.

Vid större utsläpp larma räddningstjänsten på telefon 112.

Olja som släpps ut via ledningsnätet smutsar ner sjöar, vattendrag och grundvatten och kan störa funktionen i reningsverken samt påverka avloppsslammets kvalitet. Bensin och lösningsmedel medför explosionsrisk och förgiftningsrisk. Detta behöver därför tas om hand på annat sätt.

I en oljeavskiljare fångas rester av mineralolja, bensin och andra ämnen upp i en särskild behållare, för att inte rinna ut i avloppet. Oljeavskiljaren ska inte ses som en reningsanläggning utan som ett skydd mot utsläpp av mineralolja till avloppssystemet.

Uppsamlad spillolja får inte slås i avloppet utan ska tas omhand som farligt avfall.

Oljeavskiljning ska ske vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet.

Exempel på verksamheter som normalt måste ha oljeavskiljare är bensinstationer, bilverkstäder, fordonstvättar, garage med golvavlopp, gör-det-själv-hallar, motor- och serviceverkstäder, olje- och kemikaliedepåer, parkeringshus, tanktvättar, åkerier.

Oljeavskiljaren ska ha rätt storlek, tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet samt uppfylla vissa standarder. Det är fastighetsägarens ansvar att oljeavskiljare finns och underhålls.

Kraven utgår från Lagen om allmänna vattentjänster (§ 21) samt Boverkets Byggregler (BFS 2002:19, BBR 10 avsnitt 6:6211).

Det finns många olika typer av oljeavskiljare. Gemensamt för dem är att de fungerar efter principen att olja är olösligt i vatten samt har lägre densitet. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan oljan stiger och lägger sig vid ytan.

I de fall olja är emulgerad genom t.ex. en högtryckstvätt kan avskiljningen ta mycket lång tid. Oljedropparna är då så små att de inte har tillräcklig flytkraft för att stiga till ytan. Avskiljningen kan då förbättras genom att låta vattnet passera genom ett filter där de små dropparna slås samman till större.

Som fastighetsägare behöver du också göra en anmälan till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Anmälan gör du via blanketten "Anmälan, anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och byggförordningen" som du hittar här.

Innan installationen ska du som fastighetsägare lämna uppgifter om oljeavskiljaren och få dessa granskade av Vatten och avlopp på Örebro kommun. Det är bra om uppgifterna skickas in innan fettavskiljaren installeras. Då slipper du eventuellt merarbete om vi upptäcker något som behöver åtgärdas. Lämna uppgifterna via e-tjänst eller genom att ladda hem och fylla i blanketten. Vi rekommenderar att du fyller i e-tjänsten, då där finns informationsrutor som gör det enklare för dig att se vilka uppgifter som behöver fyllas i.

Vi behöver dina uppgifter innan inköp av vald oljeavskiljare. Detta då vi behöver granska underlaget för att se att vald oljeavskiljare fungerar för din verksamhet. Du får skriftlig återkoppling när din valda installation är granskad.

 • Typgodkänd och funktionstestad oljeavskiljare med tillhörande slamavskiljare ska installeras. Krav på konstruktion, dimensionering, service och underhåll m.m. utgår från Europastandarden (EN 858) samt svensk standard (SS-EN 858).
 • Sanitärt spillvatten får inte anslutas till oljeavskiljaren.
 • Provtagningsbrunn, belägen efter oljeavskiljaren

Nedanstående riktvärden och anvisningar för anslutning av oljeavskiljare till kommunalt spill- eller dagvattennät gäller i Örebro kommun.

Halten mineralolja (mätt som oljeindex) i vatten som tillförs spillvattennätet får inte överstiga 50 mg per liter. Halten mineralolja i vatten som tillförs dagvattennätet ska inte överstiga 5 mg per liter.

Oljeavskiljaren ska anslutas till kommunalt spill- eller dagvattennät. Här finns en tabell där du ser vad som gäller för din verksamhet. Om du är osäker eller vill veta mer kontakta Vatten och avlopp på Örebro kommun via Servicecenter.

För att oljeavskiljaren ska fungera bör tömning göras när halva slamvolymen eller 80 % av lagringsvolymen för olja är fylld, i normala fall 1-12 gånger/år. För att inte överbelasta oljeavskiljaren med slam ska tvättränna och golvbrunnar med slamfång anslutna till oljeavskiljare tömmas minst en gång per år eller fler beroende på verksamhetens storlek.

Kontrakt för tömning ska tecknas med en tömningsentreprenör som är godkänd av Länsstyrelsen.

 • Fastighetsägaren är huvudansvarig för att oljeavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.
 • Fastighetsägaren ska utse en ansvarig kontaktperson för oljeavskiljaren, som ska namnges i anmälan till kommunen.
 • Kontroll och underhåll av oljeavskiljare och oljenivålarm ska ske minst en gång om året av ackrediterad personal.
 • Journal ska föras över utförd kontroll och underhåll samt tömning. Journalen ska kunna visas upp för kontrollerande myndighet som är Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen på Örebro kommun.

  De uppgifter som Miljöavdelningen efterfrågar som journalen ska innehålla är följande:
  • Vilken typ av verksamhet belastar oljeavskiljaren, tex. tvätt, verkstad eller dylikt.
  • Vilken typ av oljeavskiljare är det; klass 1 eller 2 och finns koalescensfilter?
  • När installerades oljeavskiljaren?
  • Är 5-års besiktning gjord?
  • Information om tömningsavtal.
  • Information om hur ofta oljeavskiljaren töms.
  • Kvitton/transportdokument som visar var oljan och slammet lämnats.
  • Finns larm och kontrolleras det regelbundet?

Det kan även tillkomma frågor om provtagning på utgående vatten från avskiljaren, exempelvis på biltvättar. För mer information ta kontakt med Miljöavdelningen på Örebro kommun.

Om det saknas oljeavskiljare vid en verksamhet där det finns risk för utsläpp tar Örebro kommun en kontakt med fastighetsägaren och verksamhetsutövaren och informerar om de krav som gäller. Fastighetsägaren uppmanas då att installera en oljeavskiljare inom tre månader.

Om en fastighetsägare inte tecknat avtal med en tömningsentreprenör har Örebro kommun rätt att beställa tömning av oljeavskiljare för fastighetsägarens räkning. Avgiften utgörs av en självkostnad för tömning med ett påslag för omkostnader på 25 procent enligt Örebro kommuns vatten- och avloppstaxa.

Föreskrifter för några vanliga verksamheter

Verksamheter, kommentarer och anslutning
Verksamhet
Kommentar
Anslutning

Fordonstvätt

Spolplatta utomhus ska vara takförsedd. Plattan förhöjs eller invallas för att utestänga dagvatten från omkringliggande ytor. Kompletterande reningsteknik bör utredas för automattvättanläggningar.


Observera information från Miljöavdelningen ”Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun” .

Spillvattennät

Drivmedelsplatta, Spillplatta

Drivmedels-/spillplatta ska normalt vara takförsedd. Drivmedels-/spillplatta förhöjs eller invallas för att utestänga dagvatten från omkringliggande ytor. Detta för att undvika stora vattenflöden genom oljeavskiljaren med risk för ursköljning vid intensiva regn.

Dagvattennät

Verkstad

Vid nyanläggning av verkstad med tvätthall ska separata oljeavskiljare installeras. I annat fall ska verkstadsdelen vara avloppslös. Förbrukad tvättvätska från detaljtvätt (farligt avfall) samlas upp i fat. Fatet sugs tomt av slamsugsentreprenör vid lämpligt tillfälle.

Uppsamlad spillolja får inte slås i avloppet utan ska tas omhand som farligt avfall.


Observera information från Miljöavdelningen ”Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun”

.

Spillvattennät

Golvavlopp i smörj­grop, under fordons­lyft, eller på annan upp­ställnings­plats avsedd för reparation av fordon

Ska vara avloppslös eller ansluten till spilloljetank. Förbindelse till spill- eller dagvattennät får inte finnas.

Ingen anslutning

Lager med golvavlopp

Oljeavskiljare kan bli aktuell. Bedöms från fall till fall.

Spillvattennät

Lager med kemiska produkter

Kemiska produkter ska lagras invallat och avloppslöst.

Ingen anslutning

Garage med golvavlopp


Spillvattennät

Parkeringsdäck under tak med golvavlopp


Spillvattennät

Parkeringsplatser utan tak

Någon form av rening av dagvattnet eller installation av oljeavskiljare kan bli aktuellt. Beror på P-platsens storlek och recipientens känslighet.

Dagvattennät

Uppställningsplats, kör- och lastningsyta för tung trafik


Dagvattennät


Senast uppdaterad:

Publicerad: