Farligt avfall – för företag

Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Exempel på farligt avfall är batterier, lysrör, mobiltelefoner, lacknafta, färgrester, bekämpningsmedel, spillolja från bil och läkemedel. Farligt avfall ska sorteras separat och särskilda regler gäller för dig som är företagare.

Allt farligt avfall ska rapporteras

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det gäller alla verksamheter där det produceras farligt avfall, samt alla verksamheter som transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om hur du rapporterar farligt avfall.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, tar emot i insamlingsverksamhet, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter i det nya registret.

Det betyder att även om du som avfallsproducent eller transportör redan har antecknat och rapporterat in uppgifter till Naturvårdsverket, så behöver även Örebro kommun anteckna och rapportera in uppgifterna när vi tar emot avfallet. Örebro kommun tar bland annat emot och samlar in farligt avfall i insamlings­verksamhet.

Regeländringarna följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om avfallsregistret.

Lämna farligt avfall hos Örebro kommun

Farligt avfall som du kan lämna hos Örebro kommun är asbest, tryckimpregnerat trä, oljeslam samt elektronikavfall.

För lämning av övrigt farligt avfall hänvisar vi till aktörer på den privata marknaden.

Nya regler från 1 januari 2022

Från 1 januari 2022 gäller nya regler när du som företagare lämnar farligt avfall hos Örebro kommun:

 • Innan du lämnar asbest, tryckimpregnerat trä eller oljeslam måste du lämna underlag till kommunen via e-post eller utskrivet dokument. Läs mer i plusboxen "Lämna asbest, tryckimpregnerat trä och oljeslam".
 • Innan du lämnar elektronikavfall på våra återvinningscentraler måste du visa upp ett avlämnarintyg för personalen. Avlämnarintyget får du genom att registrera elektronikavfallet via E-Kretsens webbplats. Läs mer i plusboxen "Lämna elektronikavfall".

Lämning av asbest, tryckimpregnerat trä och oljeslam får enbart ske via kundmottagningen (vågen) på Atleverket.

Asbest ska vara väl emballerat och märkt.

Lämna underlag innan du lämnar avfallet

Innan du lämnar farligt avfall hos oss på Atleverket måste vi ha fått följande underlag:

 • Den rapportering du gjort till Naturvårdsverket (eller motsvarande uppgifter), som avfallsproducent eller transportör.

Vi vill ha rapporteringen i digitalt format (ej handskrivet). Underlaget kan e-postas in i förväg till atleverket-fa@orebro.se eller lämnas som utskrivet dokument i samband med invägning på Atleverket.

Kostnad

Asbest, tryckimpregnerat och oljeslam ingår inte i företagskortet, utan debiteras enligt gällande mottagningsavgifter på Atleverket.

Registrera avfallet innan du lämnar det

Du behöver registrera allt elektronikavfall via El-Kretsens inrapporteringssystem för att få ett avlämnarintyg, innan du lämnar in avfallet. Avlämnarintyget innehåller en QR-kod som personalen på återvinningscentralen ska läsa av innan du får lämna avfallet.

Skapa avlämnarintyg hos El-Kretsen.

Tänk på att du ska ha ett avlämnarintyg per avfallstyp – småelektronik, vitvaror, ljuskällor, batterier.

Större mängder småelektronik, ljuskällor och vitvaror

Detta tas emot inne på Atleverket och behöver inte anmälas i kundmottagningen (vågen). Avlämnarintyget behöver dock läsas in av personal på återvinningscentralen innan du får lämna avfallet. Ring på ringklockan för att påkalla personalens uppmärksamhet.

Här lämnar du de respektive fraktionerna på Atleverket:

Karta över var olika fraktioner lämnas på Atleverket.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

Öppettider Atleverket: kl. 7–16 måndag–fredag.

Mindre mängder småelektronik, enstaka småelektronik, ljuskällor och vitvaror

Du har möjlighet att lämna detta på alla våra återvinningscentraler under bemannade öppettider. Innan avfallet får lämnas ska avlämnarintyget läsas in av personal på återvinningscentralen.

Se öppettider för kommunens återvinningscentraler.

Kostnad

Allt elektronikavfall är gratis att lämna.

Avfallskoder

I renhållningsförordningen är de olika avfallstyperna indelade i avfallskoder och nedan listas de avfallskoder för det farliga avfall som tas emot av Örebro kommun.

Oljeslam

 • 13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare.
 • 13 05 02* Slam från oljeavskiljare.
 • 13 05 03* Slam från slamavskiljare.
 • 13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare.
 • 13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare.

Tryckimpregnerat trä

 • 17 02 04* Trä som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen.

Asbest

 • 17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.

Elektronikavfall

 • 20 01 33* Batterier.
 • 20 01 35* Diverse elektronik/stora vitvaror.
 • 20 01 23* Kyl och frys/industrikylar.
 • 20 01 21* Ljuskällor/raka lysrör.

Transport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen.

Läs mer om transport av avfall på Länsstyrelsen Örebros webbplats.

Behandling av uppgifter

Enligt gällande förordningar måste vi spara våra anteckningar om farligt avfall i tre år. Örebro kommun rapporterar även in uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. Även tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret och dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Läs mer om avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: