Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producent­ansvar för förpackningar, som innebär att kommunerna ska ansvara för att samla in hushållens förpackningsavfall. 1 januari 2027 ska insamlingen vara utbyggd i hela kommunen.

Syftet med förordningen är att öka återvinningen av förpackningar, att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall samt att säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett miljö- och hälsomässigt tillfredsställande sätt.

Ta del av hela förordningen på riksdagens webbplats.

Vi uppdaterar sidan kontinuerligt med aktuell information.

Så fungerar det idag

I Örebro erbjuder vi sedan 2016 fastighetsnära insamling av förpackningar för de som bor i småhus. Hushållen lägger olika fraktioner av förpackningar i olikfärgade påsar i sitt restavfallskärl – vi kallar det färgsortering.

De flesta flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar har idag fastighetsnära insamling, oftast i ett miljörum. För dessa hushåll innebär det nya lagkravet inga större förändringar. Skillnaden är att ansvaret för att samla in förpackningarna kommer att ligga på kommunen.

Samlokaliserade verksamheter ska anmäla till kommunen om de väljer att lämna sitt förpackningsavfall via fastighetsägare till kommunen.

Information till olika målgrupper

Örebro kommun tar över insamling av förpackningar

Från och med 2024 ansvarar Örebro kommun för insamling av förpackningar i flerfamiljshus och samlokaliserade verksamheter.

Endast insamlingsentreprenörer som är godkända (auktoriserade) av Örebro kommun får hämta förpackningar på uppdrag från fastighetsägare och samlokaliserade verksamheter. För dig som fastighetsägare innebär det att du behöver säkerställa att företaget som hämtar förpackningar ingår i kommunens auktoriseringssystem, annars behöver du välja en annan entreprenör.

Auktorisationssystemet gäller från 1 januari, 2024 och tillsvidare.

Kommunen sätter ett maxtak på kostnaden för hämtningen gällande auktorisationsavtalen.

Auktoriserade företag för förpackningsinsamling

Listan fylls på kontinuerligt.

Ersättning till fastighetsägare med fastighetsnära insamling

Detta styr ersättningen till fastighetsägarna:

  • Antal hushåll.
  • Antal fraktioner som hämtas i fastigheten.
  • Ersättningen baseras på den ersättning kommunerna får från Naturvårdsverket.

Taxa

Förpackningsavfallstaxa 2024 för fastighetsnära insamling av förpackningar Pdf, 241 kB.

Kontakt

Har du frågor om insamling och entreprenörer kontakta Servicecenter.

Krav på fastighetsnära insamling 2027

Senast den första januari 2027 ska fastighetsnära förpackningsinsamling av de vanligast förekommande förpackningstyperna (papper, plast, glas och metall) finnas på plats för hushåll och samlokaliserade verksamheter. På vilket sätt du som fastighetsägare påverkas kan du läsa mer om på sidan Förpackningsinsamling - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)

Från och med 2024 ansvarar Örebro kommun för insamling av förpackningar i flerfamiljshus.

Endast insamlingsentreprenörer som är godkända (auktoriserade) av Örebro kommun får hämta förpackningar på uppdrag från fastighetsägare och samlokaliserade verksamheter.

Auktorisationssystemet gäller från 1 januari, 2024 och tills vidare.

Taxa

Förpackningsavfallstaxa 2024 för fastighetsnära insamling av förpackningar Pdf, 241 kB.

Kontakt

Har du frågor om insamling och entreprenörer, kontakta Servicecenter.

Det är bara samlokaliserade verksamheter med förpackningsavfall som har möjlighet att få kommunal hämtning av förpackningar. Samlokaliserade verksamheter kan till exempel vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten.

Övriga verksamheter får själva lämna sitt avfall på kostnadsfria mottagningsplatser, ansluta sig till marknadsdrivna system för materialåtervinning eller ett marknadsdrivet system för återanvändning.

Anmäl om du är en verksamhet som delar avfallsutrymme och behållare med hushållen i er fastighet

Om du väljer att inte anmäla att du vill nyttja kommunens insamlingssystem för borttransport av förpackningsavfall måste du skaffa separata kärl/anordningar för avfallshanteringen. För att nyttja dem krävs att du får fastighetsinnehavarens tillåtelse att ställa upp/inrätta dem.

Kommunen tar över ansvaret för återvinningsstationerna

Från och med 1 januari 2024 går ansvaret för återvinningsstationerna över på kommunerna.

Vår uppskattning är att vi kommer fortsätta samla in förpackningar genom återvinnings­stationer tills den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd. Även därefter kommer det finnas ett behov av återvinningsstationer för vissa typer av förpackningar.

Producentansvar

Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Den som tillverkar, importerar eller säljer produkter med producentansvar ska också se till att produkterna samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt när de har blivit till avfall. För de produkter där det finns producentansvar krävs det att branschen har ett returinsamlings­system (insamling för återvinning).

Läs mer om producentansvaret och vilka produkter som omfattas på Naturvårdsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

Publicerad: