Förorenade massor till deponi

Avfall som inte kan återvinnas, till exempel förorenade massor, kan deponeras. Det innebär att avfallet läggs på en deponi – en plats för slutligt förvar. Organiskt och utsorterat brännbart avfall får inte deponeras.

Under 2000-talet har lagstiftningen kring deponi blivit strängare. Det finns krav både på den som producerar avfall och dem som avser att deponera avfall. För att deponera avfall krävs att en grundläggande karakterisering av avfallet görs.

Vår rekommendation är att avfallsansvarig vid avfallsproducerande verksamhet fördjupar sig i lagstiftningen, som finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Målet med lagstiftningen

Målet med lagstiftningen är att avfall som deponeras ska vara känt i fråga om sammansättning, lakbarhet, egenskaper på lång sikt och allmänna egenskaper i sådan utsträckning att styrning till rätt deponiklass med tillräckligt miljöskydd kan ske.

Omfattning i korthet

  • Grundläggande karakterisering av allt avfall som ska deponeras.
  • Laktester och överensstämmelseprovning av vissa avfall vid vissa tillfällen.
  • Gränsvärden för de olika deponiklasserna.
  • Ökad kontroll på deponi.

Ansvar

  • Avfallsproducenten ska se till så att nödvändig kunskap om avfallet finns och ska genomföra en grundläggande karakterisering.
  • Deponiägaren ska vid mottagning av avfallet kontrollera att den grundläggande karakteriseringen stämmer med levererat avfall.

Atleverket har deponi för förorenade massor

I Örebro kommun finns det en anläggning för deponering, Atleverket på Tippvägen 1.

Atleverket har tillstånd att mellanlagra, behandla och deponera förorenade massor där de huvudsakliga föroreningarna utgörs av oljor och metaller. Exempel på avfall kan vara från marksaneringar av industriområden och gamla bensinmackar.

Atleverket tar även tillfälligt emot förorenade akutjordar. Ett typiskt exempel är massor från olycksplatser med oljespill där det bedöms som mycket bråttom att frakta bort jorden. Bedömning av föroreningshalter och vidare behandling kan sedan göras vid Atleverket.

Att tänka på innan du deponerar avfall på Atleverket

Allt avfall till deponin måste deklareras. Avfall som inte är deklarerat tas inte emot till deponin – antingen avvisas avfallet eller så tas det in för sortering och omlastning till en förhöjd mottagningsavgift.

Eftersom det råder förbud mot deponering av organiskt avfall är det viktigt att stubbar, grenar och rötter rensas bort. Massorna får INTE innehålla mer är 10 % organiskt material.

Massorna får inte innehålla annat avfall som tegel, metallskrot, trä och plast. Detta ska rensas bort och tas om hand på annat sätt. Då vissa massor kan användas som konstruktionsmassor inom verksamheten är det även viktigt att rensa bort större stenar och block.

Atleverket kan komma att utföra kontrollprovtagningar på inkomna massor. Skulle det visa sig att resultatet avviker ifrån vad som angivits i deklarationen, kommer analyskostnaden att debiteras kunden. Vid ett sådant fall ansvarar och bekostar kunden själv att massorna lastas och transporteras till annan godkänd mottagningsanläggning.

Grundläggande karakterisering och ifylld avfallsdeklaration lämnas i förväg till Atleverket för preliminär bedömning. Om deklarationen visar att avfallet kan tas emot meddelar vi det till avfallsproducenten och avfallet knyts till Atleverkets vågsystem samt tilldelas ett löpnummer.

När avfallet lämnas vid Atleverket görs en bedömningen om avfallet stämmer mot deklarationen och om det kan tas emot för deponering. Om det finns avvikelser mot deklarerat avfall får avfallsproducenten information om detta snarast. Avgifter för felsorterat avfall debiteras avfallsproducenten.

Information till dig som ska lämna deklaration för förorenade jordar och massor

Innan ni lämnar avfallet ska massorna vara provtagna och analyserade när det gäller misstänkta föroreningar. Proverna ska tas på ett sådant sätt att hela volymen representeras. Analyssvaren och ifylld avfallsdeklaration skickas i god tid innan planerad start via blanketten Deklaration för förorenade jordar och massor (se länk nedan). Avfallsdeklarationen styrks med hjälp av dokumentation som till exempel tidigare utredningar, provtagningsprotokoll, myndighetsbeslut, produktdatablad, miljövarudeklarationer eller liknande.

Atleverket gör sedan en bedömning av massorna utifrån analyssvaren och mottagningskapacitet. Kan massorna tas emot meddelas vilken klassning massorna har (klass 4, klass 3 eller mottas för behandling av oljeförorening). Ni tilldelas även ett avtalsnummer som ni ska uppge vid kundmottagningen då ni anländer.

För Atleverkets planering och kontroll av mottagningskapacitet är det viktigt att i blanketten ange vilka mängder som förväntas köras in.

Ansvar för deklaration

Den som signerar ansvarar för att deklarationen inklusive provtagningsprotokoll överensstämmer med det avfall som lämnas till Atleverket. Vid avvikelse från vad som angetts kommer eventuell provtagningskostnad, administrativ kostnad eller bortforslingskostnad att belasta avfallslämnaren.

Vid akuta behov

Om det är akut att bli av med massorna till exempel vid en olycka, oljespill eller dylikt kan massorna tas emot utan provtagning. Massorna läggs då på vår akutplatta. Atleverket provtar sedan massorna för bedömning. Avfallslämnaren faktureras analyskostnaden. Om massorna inte kan tas emot permanent ombesörjer och betalar avfallslämnaren bortforsling till annan plats.

Kontakt

Vid frågor kontakta servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: