Ovårdad tomt

Som tomtägare är du skyldig att se till att din tomt är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Städa och vårda din tomt

Det är samma regler för vård och skötsel av privata tomter som för allmänna platser t.ex. gator, parker och torg.

Häckar och växtlighet

Som tomtägare är du skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker. Här kan du läsa mer om regler för växtlighet i tomtgräns.

Farligt avfall

Bygg- och miljönämnden är ansvarig för tillsyn om det finns miljöfarligt avfall eller avfall som på annat sätt kan påverka människors hälsa eller miljö negativt.

Nedskräpade tomter som allmänheten har tillträde till eller insyn till hanteras också av Bygg- och miljönämnden.

Anmälan om ovårdad tomt

Om du anser att det på någon plats inom Örebro kommun finns en tomt eller allmän plats som är ovårdad kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00.

Du kan också skicka in en anmälan via vårt webbformulär för synpunkter.

Ange vilken adress eller fastighet det gäller och på vilket sätt du anser att det är ovårdat.

Vad händer med ovårdade tomter?

Om inte tomten eller den allmänna platsen åtgärdas kan Bygg- och miljönämnden besluta att ägaren eller nedskräparen ska städa platsen och förena beslutet med vite.

Lagtexter

Plan- och bygglagen 8 kap. 15-16 § om hur tomter och allmänna platser ska skötas.

Miljöbalken 2 kap. 3 § försiktighetsprincipen och vad den innebär.

Miljöbalken 15 kap. 30 § om nedskräpning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: