Radon i bostaden

Radon finns i marken, byggnadsmaterial och vatten. Du kan själv beställa radondosor och mäta i din bostad. Hyr du lägenhet i ett flerbostadshus så är det fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten för att säkerställa att den inte överstiger riktvärdet.

Radondosa för mätning av radon i hemmet.

Radondosa för mätning av radon i hemmet.

Radon är en hälsorisk som man kan göra något åt. Radon i inomhusluften orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Risken att få lungcancer av radon ökar kraftigt om man utsätts för cigarettrök. Av de drabbade är 90 procent rökare eller utsatta för passiv rökning.

Radon bildas av ett radioaktivt grundämne, radium-226. När radium sönderfaller bildas radongas. Radon finns naturligt i mark och berggrund och vid sönderfall avges strålning. Radonets sönderfallsprodukter kallas radondöttrar och deras atomkärnor fastnar på rök och damm. Vid inandning följer dessa med ner i lungorna och avger strålning. Strålningen kan då ge upphov till lungcancer.

Radongas mäts i Bq/m3 luft (becquerel per kubikmeter luft). Radongas förekommer även i byggnadsmaterialet "blåbetong" samt i vatten.

Mer information om radon

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor.
  • Byggnadsmaterialet (s.k. blå lättbetong).
  • Vatten som används i hushållet.
Markradonkarta över Örebro kommunFörstora bilden

Markradonkarta - klicka på bilden så blir den större.

I Örebro kommun finns det flera områden där marken avger extra mycket radon både till luft och vatten.

Vi har även en hel del hus byggda av s.k. blå lättbetong. Blåbetong användes under främst 1950- och 1960- talen, men förbjöds 1975 som byggmaterial.

Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium. Bra att veta är att ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätresultatet. Mätningen ska pågå i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Kommunalt vatten är kontrollerat och radonhalterna understiger livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt dricksvatten. Har du en enskild brunn kan däremot höga halter av radon förekomma i vattnet. Provtagning av vattnet bör därför göras.

Hur går mätningen till?

Placera radondosorna enligt anvisningar från laboratoriet. Mätningen ska göras i minst två rum i bostaden. Om du har flera våningsplan med bostadsrum ska du göra minst en mätning på varje plan. Under mätningen ska alla till- och frånluftsventiler i bostaden vara öppna och du ska leva normalt. När mättiden är slut skickar du dosorna tillsammans med ett ifyllt formulär tillbaka till laboratoriet.

När bör du inte mäta?

Du bör inte mäta radon när du renoverar eller bygger om, undantaget för mindre reparationer som tapetsering och liknande. Är du bortrest och ingen är hemma på minst tre veckor bör du också vänta.

Här köper du mätdosor

Godkända mätlaboratorier i Sverige:

Fastighetsägare till flerbostadshus som hyr ut lägenheter har ansvar för att inomhusmiljön i lägenheterna inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Detta innefattar t.ex. att mäta radonhalten för att säkerställa att den inte överstiger Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 Bq/m³.

Enligt SSMs (Strålsäkerhetsmyndigheten) "Metodbeskrivning (2005:01) för mätning av radon i bostäder" bör mätning ske i alla lägenheter med markkontakt, dvs. där det inte finns källare under bostaden. I högre belägna våningsplan bör mätning göras i minst en lägenhet per våning, mätningar bör täcka minst 20 procent av lägenheterna i varje huskropp.

Mätningar bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

På Svensk Radonförenings webbplats finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Senast uppdaterad:
Publicerad: