Växtlighet i tomtgränsen

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Dålig sikt i gatukorsningar och växtlighet som växer ut i gång- banan eller körbanan kan vara en trafikfara. Tomtägare måste hålla efter häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter för att förhindra olyckor.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Bygg- och miljönämnden har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Regler och mått på fri sikt i korsningar och fri höjd mot gata

Hörntomt

Fri sikt bör finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område får inte häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, vara högre än 80 centimeter över körbanan. Observera att måttet gäller från körbanans nivå! Där cykelbanor korsar varandra eller en gata gäller samma mått som vid en gatukorsning.

Växtlighet i tomtgräns

Växtlighet i tomtgräns.

Utfart mot gata

Fri sikt bör finnas på en sträcka av 2,5 meter åt varje håll från utfarten och 2,5 meter in på utfarten från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter över körbanan.

Växtlighet vid utfart

Växtlighet vid utfart.

Tomt intill gata

Träd, buskar och häckar får inte växa utanför tomten mot en gångbana, körbana eller cykelbana. Växtligheten får inte heller hänga ner så att den skymmer sikten för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara minst

  • 2,5 meter över en gångbana
  • 3,5 meter över en cykelbana
  • 4,7 meter över en körbana.
Växtlighet intill gata.

Växtlighet intill gata.

Träd och buskar växer

För att behålla en god sikt är det viktigt att redan när du planterar träd eller buskar ta reda på hur stora de kommer att bli så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens kvalitet och skötseln. På en plantskola där de säljer växter kan du få tips om arter och skötsel. Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 cm innanför tomtgränsen.

För väghållare

All vägmark ska hållas ren från buskar, träd eller andra föremål som skymmer sikten.

Upplysningar

Har du frågor är du välkommen att kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00 eller e-posta till bygglov@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: