Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga och användbara för alla, dvs. även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns krav på att enkelt avhjälpta hinder på sådana platser ska undanröjas av byggnadens eller fastighetens ägare alternativt lokalinnehavaren eller näringsidkaren.

Vilka lokaler och platser berörs?

Lokaler dit allmänheten har tillträde är sådana lokaler som riktar sig till, och används av, allmänheten (publika lokaler). Det kan röra sig om receptioner på sjukhus, vårdcentraler eller myndigheter. Andra lokaler som riktar sig till allmänheten finns exempelvis i idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss-, taxi- och järnvägsstationer, terminaler, apotek, kiosker, restauranger och affärslokaler.

Vissa delar av skolor kan också vara publika lokaler.

En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Bostäder omfattas inte av reglerna om enkelt avhjälpta hinder. Däremot ställs andra höga krav på tillgänglighet vid nyproduktion eller renovering av bostäder.

Vilka hinder är enkla att avhjälpa?

Bedömningen av om ett hinder är enkelt att avhjälpa avgörs utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. Det innebär att bedömningen kan bli olika från fall till fall.

Hinder som kan komma ifråga rör den fysiska miljön, t.ex. mindre nivåskillnader, kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning, balansstöd, biluppställningsplatser för handikappfordon eller brister i lekplatsers utformning.

Tillsynsmyndighet

Det är Bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet för enkelt avhjälpta hinder.

Anmälan om enkelt avhjälpta hinder

Här kan du anmäla om du anser att någon publik lokal eller allmän plats inom Örebro kommun är otillgänglig.

Om du vill ha ett svar från oss - fyll i dina kontaktuppgifter! Om du vill vara anonym - lämna rutorna tomma.
Information om behandling av personuppgifter

Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att få kontaktuppgifter till uppgiftslämnare så vi kan återkoppla med eventuella kompletterande frågor eller beslut i ärendet, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

När du gjort en anmälan

Du får en ärendebekräftelse via e-post när vi registrerar din anmälan, om du angett din e-postadress. I övrigt garanterar vi ingen återkoppling, men vi hör av oss till dig om vi har frågor.

Ärenden hanteras i den ordning de kommer in, förutom när vi bedömer att sådan fara kan uppstå att anmälan måste prioriteras.

Om vi bedömer att det handlar om ett enkelt avhjälpt hinder så får fastighetsägaren tid på sig för att åtgärda. Om fastighetsägaren inte åtgärdar hindret kan Bygg- och miljönämnden besluta om åtgärds- eller rättelseföreläggande.

Mer information från Boverket

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om enkelt avhjälpta hinder.

Senast uppdaterad:
Publicerad: