Fukt och mögel

Många hus drabbas av fuktskador som är både dyra och svåra att komma till rätta med och kan ge upphov till mögelbildning.

Fuktskador kan bl.a. ge upphov till rötsvampsangrepp, frostsprängningar och korrosion. Fukt är en av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt av mögel i byggnader.

Människor som vistas i fuktiga hus rapporterar ofta hudirritationer och problem med slemhinnor i luftvägar och ögon. Sambanden mellan hälsoproblem och fukt och mögel är inte helt klarlagda. Det finns dock anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Barn är ofta speciellt känsliga.

Fuktskador kan misstänkas då man känner en unken "källaraktig" lukt, har hög luftfuktighet i bostaden eller drabbas av viss typ av allergiska problem. Ibland uppträder mögelfläckar på väggar och golv. Kakel kan lossna och plastmattor "bubbla sig". Mögel ger också ofta en starkt lukt i textilier och kläder.

De flesta fuktskador kan förebyggas. Man måste förvissa sig om att husgrunden är ordentligt dränerad. Ventilationen måste också vara god i alla delar av bostaden. Allt för många fuktskador uppstår därför att man slarvar vid själva byggprocessen eller inte känner till hur fukt angriper ett hus.

Misstänkt fuktproblem i din bostad

Bor du i hyreshus?

Om du misstänker fuktproblem i din bostad gör så här. Om du bor i hyreshus så ska du i första hand kontakta din fastighetsägare.

Äger du din bostad?

Om du äger din bostad bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan också få hjälp av kommunen. Stadsbyggnad ger råd när det gäller byggnadstekniska problem. Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00 för mer information.

Klagomål på boendemiljön till Miljöavdelningen

Om du inte är nöjd med den hjälp du får av fastighetsägaren kan du vända dig till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?