Biltvätt

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser. Det smutsiga vattnet, som innehåller föroreningar såsom olja, kemikalier och metaller, rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar. Därifrån rinner det smutsiga vattnet ut i diken och vattendrag som kan skada bland annat växt- och djurliv.

I Örebro leds mycket av dagvattnet till Bygärdesbäcken och Lillån – som båda mynnar i Svartån och sedan Hjälmaren.

Tvätta bilen i en fordonstvätt

Det bästa alternativet är att tvätta sitt fordon i en fordonstvätt eller "gör-det-själv-hall". På dessa anläggningar renas vattnet innan det når våra vattendrag. På detta sätt minskar du föroreningen av Svartån, Hjälmaren och andra sjöar och vattendrag genom att det smutsiga tvättvattnet omhändertas och renas.

Välj miljöanpassade tvättkemikalier

Automattvättar får endast använda miljöanpassade tvättkemikalier. Om du tvättar bilen i en "gör-det-själv-hall" är det också viktigt att välja miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel. Miljömärkta kemikalier bryts ner snabbare och har mindre påverkan på miljön.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen inom vattenskyddsområde

Om du tvättar fordon på gata, garage­uppfart, gräsmatta eller annan likvärdig plats inom ett vattenskyddsområde riskerar det att förorena vårt dricksvatten.

Därmed är all tvätt av motordrivna fordon där avfettningsmedel eller likvärdigt används inom vattenskyddsområdet ett miljöbrott inom Örebro tätort, om det inte sker i en för ändamålet avsedd tvätthall med oljeavskiljare. Detta gäller för alla typer av motordrivna fordon såväl bilen som husbilen och motorcykeln.

Är du osäker på om du bor i vattenskyddsområde eller inte? Kolla på kartan.

Avfettningsmedel behövs sällan

Avfettningsmedel behövs oftast bara när bilen är kraftigt nedsmutsad, som regel på vintern. Det innehåller oftast ämnen som inte är bra för miljön.

Avfettningsmedel är heller inte avsett för att användas på hela bilen utan endast där smuts inte släpper med bara bilschampo. Tänk också på att du inte får avfetta bilen utanför tvättanläggningen, och att extra avfettning inte behövs innan bilen körs in i en fordonstvätt.

Vattnet renas i tvättanläggningen

För fordonstvättar finns lagar och regler för hur det smutsiga tvättvattnet ska renas. Oftast består reningen av någon typ av oljeavskiljning, där oljepartiklar och slam avskiljs, samt ett lokalt reningsverk.

Tvättanläggningarna tar prover på utgående vatten, för att kontrollera att föroreningsmängden inte överstiger de riktvärden som finns.

Undvik biltvätt på gatan

Biltvätt på gata, garageuppfart och parkeringsplats ska undvikas eftersom det smutsiga tvättvattnet rinner ned i gatans dagvattenbrunnar, som mynnar i sjöar och vattendrag.

Under sommaren godtas att du spolar av lera, grus och damm från bilen, om du:

  • låter fordonet stå på plan gräs- eller grusyta, utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande,
  • använder vatten och, om nödvändigt, miljömärkt såpa, schampo eller diskmedel,
  • har markägarens tillstånd.

Vett vid fordonstvätt. Pdf, 972.1 kB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: