Värmepumpar och bergvärme

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför behöver du göra en anmälan till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen när du ska installera en sådan värmepump.

För installation av luftvärmepump krävs inte anmälan, men tänk på att välja placeringen så att grannar inte störs av buller.

Det finns också platser där Miljöavdelningen bedömer det olämpligt att borra efter bergvärme. Beslut om förbud mot borrning kan därför fattas. Förbud mot borrning fattas i områden där vissa föroreningar konstaterats. Även misstanke om förorening kan leda till förbud.

Anmälan värmepumpsanläggning

Skicka in din anmälan minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.

Om du har några frågor angående efterfrågade uppgifter i anmälan så är du välkommen att höra av dig till Miljöavdelningen via Servicecenter 019-21 10 00.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Avgift för handläggning av anmälan är 2 040 kr (3420 kr från 1 januari 2024). Avgiften tas ut oavsett om anmälan godkänns eller avslås.

Kontrollera uteffekten

Om din planerade anläggning dimensioneras för en uteffekt större än 10 MW gäller särskilda regler för anmälan och avgifter. Kontakta i så fall Miljöavdelningen. Vanligtvis överskrider dock inte anläggningar för 1–2 hushåll denna gräns, och då kan du anmäla värmepumpanläggningen via länken ovan.

Försäkra dig om att företaget som borrar är certifierat

Företag som borrar för bergvärme ska vara certifierade enligt de krav som bland andra Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, tagit fram. Certifieringen sker via Rise Certifiering

Rise Certifierings webbplats kan du läsa mer om certifiering och söka fram certifierade brunnsborrare.

Rita in på situationsplan/tomtkarta

Till anmälan ska du bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA–, bredbands–, el– och teleledningar samt kollektorns placering tydligt framgår. I förekommande fall ska även egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning framgå.

Befintliga anläggningar

Kontrollera om och var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen/kollektorslangen i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål bör vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt.

Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepump. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepump bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

El, tele, bredband, vatten och avlopp

Du behöver kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele, bredband, vatten och avlopp där du planerar att borra. Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst där du kan få besked om vilka ledningar, kablar eller annan utrustning finns nedgrävd på den plats där du vill borra. För att använda tjänsten gå in på ledningskollen.se.

Respektive ledning ska ritas och märkas ut på situationsplanen. Om din värmepump kommer att finnas utanför kommunalt vatten– och avloppsområde ska du också markera din egen och närliggande grannars dricksvattenbrunnar, samt din egen avloppsanläggning på situationsplanen.

Om det finns enskilda vattentäkter i närheten ska skyddsavståndet mellan borrhålet och grävd vattenbrunn vara minst 20 meter, och till borrad brunn minst 30 meter. Skyddsavstånd till närmaste infiltrerande del i enskilda avloppsanläggningar är 30 meter från kollektorslang eller borrhål.

Du som fastighetsägare har ansvar för dina egna ledningar. Det innebär att du också får betala eventuella kostnader för skador på vatten–, avlopps–, el–, bredbands– eller teleledningar. Se rekommenderade avstånd nedan.

Avstånd mellan energihål, vattenbrunnar och avlopp, rekommendationer ur Normbrunn-16

Brunnsplacering i förhållande till annanan läggning

Rekommenderat avstånd

Vatten (berg) / vatten (berg)

30 m

Energi (berg) / vatten (berg)

30 m

Energi (berg) / energi (berg)

20 m

Vatten (berg) / Vatten (jord)

20 m

Energi (berg) / Vatten (jord)

20 m

Placering av borrhål/kollektorslang

När du bestämt var du vill placera ditt borrhål eller kollektorslang till ytjordvärme, utifrån uppgifter om ledningar i mark och närliggande borrhål/ytjordvärme, markerar du ut borrpunkt/kollektorslang på din situationsplan.

Om du väljer att placera borrhålet inom 4 meter från fastighetsgräns mot kommunal mark kommer Miljöavdelningen att samråda med Teknik- och serviceförvaltningen.

Om borrhålet/kollektorslangen placeras närmare än 10 meter från den egna fastighetsgränsen behöver berörd granne godkänna detta. I anmälningsformuläret ska du intyga att grannen godkänt din placering.

Grannen kommer att få kopia på vårt beslut. Det är viktigt att berörda grannar får ta del av anmälan och tomtkartan med borrhålets/kollektorslangens placering.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du göra en anmälan/ansökan för arbete inom vattenskyddsområde. Beslut om värmepumpsanläggning fattas gemensamt med beslut om arbete inom vattenskyddsområde.

Mer information om arbete inom vattenskyddsområde.

Om du planerar att installera en värmepump betyder det kanske att du har en oljecistern som ska tas, eller redan har tagits, ur bruk. Gamla cisterner som inte används bör avlägsnas snarast och cisternen och rörledningarna måste tömmas och rengöras. Du behöver anmäla borttagande av cistern till Miljöavdelningen innan den tas ur bruk.

Mer information om att ta cistern ur bruk.

Om borrhålets/kollektorslangens placering innebär att du behöver beträda kommunal mark vid anläggningsförfarandet måste du söka om markupplåtelse hos Polismyndigheten, blankett hittar du på Polismyndighetens webbplats.

Vid bergborrning för energiutnyttjande uppkommer ofta stora mängder vatten, s.k. spolvatten, innehållande borrkax. Det kan orsaka skador och igensättningar på ledningsnätet med risk för översvämning. Därför är det viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det släpps ut till kommunens dagvattenledningar.

Om möjligt ska spolvatten efter sedimentering i första hand tas om hand på den egna fastigheten.

Tänk på att du som fastighetsägare kan bli skyldig att betala för eventuell undersökning och renspolning av dagvattenledning. Informera dig därför om att företaget som ska utföra borrningen kan uppfylla de krav som ställs.

För att vatten från bergborrning ska få ledas till Örebro kommuns dagvattennät ska Teknik- och serviceförvaltningen meddelas senast en vecka innan borrningen påbörjas.

Anmälan om utsläpp av spolvatten från bergborrning

Här hittar du blanketten "Anmälan om utsläpp av spolvatten från bergborrning" Pdf, 224.8 kB. som också innehåller ett informationsblad om spolvatten från bergborrning.

När får jag besked?

Om du har skickat in en komplett anmälan om installation av värmepumpsanläggning, får du vanligtvis besked inom två veckor från det att anmälan har kommit in till Miljöavdelningen. Om ärendet måste tas upp i Bygg- och miljönämnden kan det ta längre tid, i så fall får du besked om detta.

Du får ett skriftligt beslut från Bygg- och miljönämnden som vinner laga kraft tre veckor efter beslutsdatum, om inte beslutet överklagas. Du får påbörja installationen efter att beslutet vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad:
Publicerad: