Säkerhet på tak

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som är avsedda att placeras på tak.

Taksäkerhet

Takskydd

Reglerna om takskydd avser att förebygga risker för olycksfall när man tar sig upp på tak, förflyttar sig på tak samt arbetar på tak.

Arbete på tak

En byggnad ska vara utförd på sådant sätt att den vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall eller andra olyckor. För att arbeten på tak t.ex. sotning ska kunna utföras krävs att byggnaden är utrustad med taktillträdes- och skyddsanordningar samt att de hålls i sådant skick att de alltid fyller sitt ändamål.

För byggnader som uppförts före den 1 juli 1960 gäller retroaktiva krav som innebär att dessa byggnader ska vara försedda med de anordningar som behövs för uppstigning på tak och till skydd mot fallolyckor från taket.

Åtgärdsföreläggande

Om byggnadens ägare inte ser till att byggnaden har de taktillträdes- och skyddsanordningar som krävs har Byggnadsnämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite.

Anmäl brister

Om brister upptäcks ta kontakt med fastighetsägaren i ett första skede. Om inte fastighetsägaren vidtar några åtgärder kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Du kan också skicka in en anmälan via vårt webbformulär.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?