Bullerstörningar i bostaden

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Forskning visar att höga bullernivåer kan leda till hjärt– och kärlsjukdomar, sämre kommunikation, trötthet, irritation, stress och sömnsvårigheter. Klagomål på buller kan lämnas in till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Buller i bostaden

Bullerstörningar i en bostad kan bero på exempelvis fläktar, hissar, grannar, trafik, byggarbetsplatser och nöjeslokaler.

Om du störs av höga ljud i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Försök att sakligt beskriva bullret och när du besväras av ljudet. Det gör det lättare att lokalisera störningen.

Får du inte hjälp av fastighetsägaren eller om ljudet kommer från en annan fastighet eller en verksamhet, kan du kontakta Miljöavdelningen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst ovan "Klagomål på boendemiljön".

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att din bostad uppfyller lagstiftningens krav. Enligt miljöbalken, som bland annat reglerar buller i bostäder, ska en bostad ge betryggande skydd mot buller.

Fastighetsägare ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem och de ska kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls om någon klagar på buller i sin bostad.

Ljud från grannar kan exempelvis vara fester, hög volym på TV:n, musik och stegljud. Om byggnaden är godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförandet eller ombyggnationen, ställs normalt inte hårdare krav i efterhand. Detta är oberoende om kraven har ökat på byggnader som byggts senare.

Störningar från grannar regleras bland annat i ordningslagen, hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen. Oberoende om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad.

Om du störs av ljud från grannar

Om du är störd av grannar ska du ta upp frågan med styrelsen om du bor i en bostadsrätt eller bovärden om du bor i en hyresrätt. I de fall de inte tar sitt ansvar vänder du dig till Hyresnämnden, som är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar.

Fastighetsägarens/föreningens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att de boende använder bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar till andra grannar. Fastighetsägaren utreder störningsärenden och avgör om hyresgästen eller företeelsen som fått klagomål är onormalt störande.

Om fastighetsägaren bedömer din granne som störande ska tillsägelser ske om att störningarna måste upphöra.

Om du störs av trafikbuller ska du vända dig till väghållaren, som ansvarar för vägars underhåll och skötsel. I tätorter är det oftast kommunen. För större vägar ansvarar oftast Trafikverket. Om du störs av järnvägen vänder du dig också till Trafikverket. Kontakt Trafikverket.

Örebro kommun har tagit fram en kartläggning av buller kring stora vägar och järnvägar samt ett åtgärdsprogram mot buller.

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du i första hand kontakta verksamhetsutövaren, dvs. den som ansvarar för byggnationen. Ofta störs flera grannar av samma problem, så gå gärna ihop och tala om för byggherren vad ni störs av. Kontakta Servicecenter för att få reda på vem som är byggherre.

Byggherrens ansvar

Verksamhetsutövaren ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem och denne ska kunna visa att kraven i miljöbalken följs om någon störs av buller från byggarbetsplatsen.

Miljöavdelningen kan hjälpa till ibland

I de flesta fall driver inte Miljöavdelningen ärenden som rör bullerstörningar från byggarbetsplatser eftersom de oftast är begränsade i tid. Byggnationen har oftast färdigställts eller närmat sig färdigställandet innan krav på utredningar, svarstider och liknande passerat.

När byggnationen pågår en längre tid anses det inte längre som tillfällig störning. Då kan Miljöavdelningen uppmana byggentreprenören att göra vissa åtgärder, exempelvis att inte påbörja bullriga moment före kl. 07 eller att byggherren ska upplysa närboende om till vem de ska vända sig med frågor.

Miljöavdelningen har dock sällan synpunkter på olika arbetsmoment och vilken utrustning som används.

Förebyggande åtgärder för byggherrar

 • Informera närboende i god tid innan byggstart, exempelvis genom informationsblad. Ange hur lång tid arbetet ska pågå samt uppgifter om kontaktperson med telefonnummer.
 • Vid arbeten som kan vara störande ska omkringboende informeras skriftligt, i god tid innan byggstart.
 • Undvik byggbullerproblem genom att förebygga dessa redan i planeringsstadiet av projektet.
 • Genomför så långt som möjligt om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter samtidigt för att minska störningarna.
 • Samråd redan på projekteringsstadiet med exempelvis Stadsbyggnad, Miljöavdelningen, polisen och byggföretaget.
 • Planera för så tysta arbetsmetoder som möjligt.
 • Informera och ställ krav på underleverantörer.

Mätning av ljudnivåer

Olika bedömningsgrunder och riktvärden används beroende på var man upplever sig störd av bullret. Riktvärdena gäller när bakgrundsljud som trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv är borträknade.

Ljudnivån kan mätas på olika sätt:

 • Ekvivalent ljudnivå är genomsnittsnivån under en viss tidsperiod.
 • Maximal ljudnivå är kortvariga höga ljud, till exempel slagljud.

Buller i bostaden

Buller i bostaden med stängda fönster och dörrar bedöms enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Riktvärden för ekvivalent ljudnivå:

 • 30 dBA för ihållande störningar, exempelvis fläktar.
 • 25 dBA för ljud med urskiljbara toner, exempelvis musik.

Riktvärde för maximal ljudnivå:

 • 45 dBA för ofta återkommande bullerstörningar, exempelvis hissar.

Buller i anslutning till bostaden

Vid bedömning av buller från fläktar, värmepumpar, lossning av varor och liknande som placerats utomhus tillämpas Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från industri. Mätningen ska ske utomhus till exempel vid fasad.

Riktvärdet för bostäder varierar under dygnet:

 • 50 dBA kl. 7–18.
 • 45 dBA kl. 18–22, söndagar och helgdagar 7–18.
 • 40 dBA kl. 22–7.

Buller från byggarbetsplatser

Naturvårdsverket har gett ut riktvärden för buller från byggarbetsplatser.

Höga ljudnivåer

Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd om höga ljudnivåer. I lokaler och på platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde gäller 100 dBA för ekvivalent ljudnivå, och 115 dBA för maximal ljudnivå.

För evenemang dit både barn under 13 år och vuxna har tillträde gäller 97 dBA för ekvivalenta ljudnivåer och 110 dBA för maximala.

Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, exempelvis s.k. knattediskotek. Där bör ljudnivåer på under 90 dBA ekvivalent eftersträvas.

På många ställen i samhället utsätts vi för höga ljudnivåer som kan vara skadliga för hörseln. Det är ofta ställen som besöks frivilligt, exempelvis konserter, diskotek, gym och biografer.

Om du störs av höga ljudnivåer

Tala om för arrangören eller ägaren om du tycker att ljudet är för högt. På diskotek kan du kontakta diskjockeyn. Om du inte får gehör, eller inte får tag på rätt person kan du vända dig till Miljöavdelningen, miljoavdelningen@orebro.se, 019-21 10 00.

Verksamhetsutövarens ansvar

Den som har en verksamhet där det spelas hög musik har ansvar för att riktvärdet för höga ljudnivåer inte överskrids och att ljudet inte skadar hörseln på besökare eller personal. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Miljöavdelningens roll är bland annat att se till att lagar och regler inom miljö– och hälsoskyddsområdet följs. Vid nyetablering av exempelvis industrier och liknande har Miljöavdelningen möjlighet att upplysa om vilka riktvärden för buller som gäller.

När du gjort en anmälan om buller

Efter en anmälan om buller till Miljöavdelningen får fastighetsägaren ett meddelande med begäran om att redovisa vad han eller hon tänker göra åt problemet. Ofta behöver en ljudmätning göras. Den ska göras av, eller på bekostnad av den som orsakar bullret.

Om ljudet överstiger gällande riktvärden kan Bygg- och miljönämnden förelägga fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren att se till att riktvärdena inte överskrids.

En bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen utgår man främst utifrån gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Ljudmätningar

Miljöavdelningen gör inte ljudmätningar på beställning. Under "akustikkonsulter" i Gula sidorna kan du hitta företag som kan hjälpa dig att göra en mätning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: