Psykisk ohälsa – för personal

Ansvar

Region Örebro län ansvarar för att utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer.

Kommunen har ansvar gällande boende och möjlighet till meningsfull sysselsättning samt ansvar för medicinska insatser inom den kommunala hemsjukvården, Psykiatriska hemsjukvård.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Stöd och vägledning

http://ki.se/nasp/start – Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

http://spes.se/ – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - stöd för styrning och ledning – Socialstyrelsen

Psykisk hälsa, vägledning 1177.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: