Patientsäkerhetsarbete, egenkontroller, riskanalyser, analys av avvikelser – för vårdgivare

Sammanställning och analys av verksamhetens patientsäkerhetsarbete 2024

Verksamhetschef ska sammanställa en beskrivning av det gångna årets patientsäkerhetsarbete med en analys av identifierade brister, de åtgärder man genomfört och resultat man uppnått. Sammanställningen ska grunda sig på enheternas resultat från genomförda riskanalyser, egenkontroller, eventuella kvalitetsgranskningar, jämförelser i kvalitetsregister och analys av avvikelser.

Egenkontroller

Enhetschef ansvarar för att planera in att egenkontroller genomförs och att det finns dokumentation (handlingsplaner) som beskriver brister, åtgärder och resultat. Vid årets slut sammanfattas resultat och rapporteras till verksamhetschef.

För ett systematiskt patientsäkerhetsarbete ska verksamheten genomföra:

  • Riskanalyser
  • Egenkontroller
  • Utredning och analys av avvikelser, klagomål, synpunkter

Resultaten av dessa ska generera i aktiviteter och åtgärder för att förbättra verksamheten och bidra till en bättre patientsäkerhet

Styrdokument som gäller alla vårdgivare

Egenkontroller

Senast uppdaterad:

Publicerad: