Patientsäkerhetsarbete, egenkontroller, riskanalyser, analys av avvikelser – för vårdgivare

För ett systematiskt patientsäkerhetsarbete ska verksamheten genomföra:

  • Riskanalyser
  • Egenkontroller
  • Utredning och analys av avvikelser, klagomål, synpunkter

Resultaten av dessa ska generera i aktiviteter och åtgärder för att förbättra verksamheten och bidra till en bättre patientsäkerhet

Styrdokument som gäller alla vårdgivare

Egenkontroller

Följemått

Resultat på enhetsnivå följs regelbundet under året av enheten själv

Digital signering

Uppföljning av hälso och sjukvårdsåtgärder

MCSS

Vårdprevention

Mätvärden/ indikatorer

Senior Alert

Palliativ vård

Mätvärden/ indikatorer

Svenska palliativ registret

Demensvård

Jämföra antal som bor på enheten med BPSD registrering

PSD registret

Kontroll av undersökning/ behandlings hjälpmedel (medicinteknisk utrustning)

Säkerställ att det genomförs under året


Riskanalys

Egenregins verksamheter ska använda metodhandbok och mallar för riskanalys som återfinns på intranätet.

Modell – Risk och händelseanalys – Sveriges kommuner och landsting

Senast uppdaterad:

Publicerad: