Hälso- och sjukvårdsprocessen – för personal

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för den enskilde behövs samverkan och säker informationsöverföring inom teamet och mellan olika aktörer och vid övergången mellan olika vårdgivare, vilket beskrivs nedan.

Styrdokument och vägledning som beskriver vilka steg som hälso- och sjukvårdsprocessen består av och vad som ingår i de olika stegen.

Hälso- och sjukvårdsprocessen

Hälso- och sjukvårdsprocessen.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

ViSam Samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring

Genomgång av riktlinjer

I den här filmen går vi igenom riktlinjerna för hälso- och sjukvårdsprocessen samt hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Bedömningsinstrument

ADL-taxonomin

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitets­förmåga - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

ADL-Taxonomins formulär (bilagorna A-D) finns tillgängliga utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen, både vad gäller den senaste upplagan (2022) men även den tidigare (2016-2017).

Kognitiva check­listan vid ADL

Målet med checklistan är att den ska vara ett stöd vid arbetsterapeutisk ADL-bedömning med ADL-­taxonomin.

Vid bedömning, dokumentation och handledning är det även viktigt att framhålla de kognitiva resurser som finns och som fungerar bra.

Kognitiva checklistan vid arbetsterapeutisk bedömning av ADL-förmåga – Region Örebro län (vardgivare.regionorebrolan.se)

COPM

Detta bedömningsinstrument syftar till att upptäcka förändringar i en persons självrapporterade aktivitetsutförande över tid.

COPM används för att identifiera och prioritera problem, sätta mål och upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

VAS (Visuell analogisk skala, smärta) och NRS (Numeric rating scale, smärta)

VAS och NRS är skalor för patient att bedöma sin smärta.

Smärtskattningsinstrument - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Smärta - Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Abbey pain scale (smärta)

Abbey pain scale är ett instrument för att skatta smärta hos personer med nedsatta kognitiva funktioner och andra som inte kan verbalisera sin smärta.

Abbey Pain Scale, Demenscentrum.se

ROAG (Revised Oral Assessment Guide)

Riskbedömning för risk för munhälsa.

roag-version-2.pdf (senioralert.se)

Blåsdysfunktion

Riskbedömning om individen har risk för blåsdysfunktion.

blåsdysfunktion-version-2.pdf (senioralert.se)

Blåsdysfunktion - Senior alert

Uppresningar 30 sek (Chairstand)

Testet mäter benstryka genom tidtagning av max antal uppresningar från en stol under 30 sekunder.

30 sekunders Chair stand test

TUG (Timed Up and Go)

Testet mäter förmåga att självständigt förflytta sig och gå 3 meter.

Timed up and Go

FAC (Functioning Assessment Scale)

FAC är ett funktionellt gångtest som utvärderar patientens behov av stöd vid gång. 6-punkts skala.

Funktionella ambulationskategorier (FAC) – Strokengine

SWWT (Stop Walking While Talking Test)

Testet har visat att äldre personer som stannar för att prata har en ökad risk att falla. De har också en osäkrare gång och är mer beroende i dagliga aktiviteter.

stops_walking_when_talking.pdf

NPUAP/EPUAP

Internationellt klassifikationssystem för trycksår.

Hudbedömning - Vårdhand­boken (vardhandboken.se)

MMSE-SR och (psykiska funktioner)

MMSE (MMT) mäter en persons kognitiva status. Testet har använts i stor omfattning för screening och identifiering av demens.

Test:

Klocktest

Komplement till MMSE-SR Det mäter konstruktionsförmåga, tidsuppfattning samt nedsättning i abstraktion och planering

Test:

NPI-NH inklusive checklista (beteendemässiga och psykiska symtom)

Stöd för beskrivning av neuropsykiatriska symtom hos vårdtagare med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar när patienten bor på särskilt boende eller annan typ av boende och där informationen hämtas från professionella vårdare

Test:

RUDAS (psykiska funktioner vid språksvårigheter)

Det är avsett att användas vid basala demensutredningar av personer med annan kulturell bakgrund och annat modersmål än svenska samt för personer med lägre utbildningsnivå.

Rekommenderas genomgång av instruktionsfilmen och manualen till RUDAS-S.

Test:

MoCA (Montreal Cognitive Assessment, psykiska funktioner)

Bedömning av kognitiva förmåga, vid misstanke av olika diagnoser.

Sedan den 1 september 2019 har utbildning och certifiering blivit obligatorisk för att administrera och poängsätta MoCA-testet för kliniskanvändning

Test:

KSB (Kognitivt screeningbatteri, psykiska funktioner)

KSB består av tio separata deltester. Tillsammans ger de en bild av hur förmågor som minne, snabbhet och uppmärksamhet fungerar, liksom språkliga, spatiala och exekutiva funktioner. KSB har utvecklats för att vara ett komplement till MMSE, bl a för testpersoner med förhållandevis höga MMSE-poäng.

Test:

Alberts test (psykiska funktioner)

Alberts test är ett screeningverktyg som används för att upptäcka förekomsten av ensidig rumslig försummelse (USN) hos patienter med stroke.

Test:

Qualid (psykiska funktioner)

QUALID (Quality of Life in Late-Stage Dementia scale) är utformat för att mäta livskvalitet vid svår demenssjukdom.

Test:

ESAS (Edmonton SymptomAssess­ment Scale, palliativ vård)

ESAS är ett verktyg som utvecklats för att hjälpa till att bedöma nio symtom som är vanliga hos patienter med palliativ vård: smärta, trötthet, dåsighet, illamående, aptitlöshet, depression, ångest, andfåddhet och välbefinnande.

ESAS-r Numerical Scale.pdf

PHASE-20 eller PHASE-Proxy (läkemedel)

PHASE-20 eller PHASE-Proxy används för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar eller interaktionseffekter. PHASE-20 används främst inför läkemedelsgenomgångar.

Phase-20_patient_2016.pdf (kollpalakemedel.se)

SMA (Safe medication assessment, läkemedel)

SMA är ett underlag för distriktssköterskans/sjuksköterskans bedömning, åtgärd och journalföring av patientens läkemedelsanvändning.

Safe+Medication+Assess­ment.pdf (regionjh.se)

Senast uppdaterad:

Publicerad: