Avvikelse, klagomål och synpunkter – för personal

Ett led i att identifiera brister och åtgärda dem för att uppnå god kvalitet i verksamheten är att systematiskt arbeta med avvikelse- och klagomålshantering.

Genom att systematiskt rapportera, utreda, analysera, åtgärda och följa upp avvikelser och klagomål kan verksamheten dra lärdom av det som hänt och genomföra förändringar för att förhindra upprepning.

Processen med stegen Rapportera - Utreda - Bedöma - Åtgärda - Följa upp

Processen för avvikelsehantering.

Styrdokument som gäller alla vårdgivare

Styrdokument som enbart gäller vårdgivaren Örebro kommun

Instruktionsfilmer

Guider som rör Treserva.

Senast uppdaterad:

Publicerad: